เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49

 1 วิชาแกนพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107524-45 Health System Management
 การจัดการในระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
104654-45 Leadership for Advanced Practice Nursing
 ภาวะผู้นำสำหรับการพยาบาลชั้นสูง
2 (2-0-4)
107523-45 Nursing Research and Research Utilization
 ทฤษฎีการดูแลตนเอง
3 (3-0-6)
107521-45 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)

 2 วิชาแกนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 3 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107529-46 Patho-Physiology and Pharmacology for Advanced Nursing Practice
 พยาธิสรีระและเภสัชวิทยาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)

 4 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 5 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29