เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลเด็ก - ป.โทพิเศษ (แผน ข.)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107621-49 Nursing Theory
 ทฤษฏีการพยาบาล
2 (2-0-4)
107623-49 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
3 (3-0-6)
107627-49 Health System Management and Nursing Leadership
 การจัดการในระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 1 วิชาแกนมหาบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102633-49 Advanced Health Assessment for Children
 การประเมินภาวะสุขภาพเด็กขั้นสูง
2 (1-3-2)
107628-49 Roles of Advanced Practice Nurse
 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 (2-0-4)
107629-49 Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)

 2 วิชาแกนการปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102634-49 Advanced Pediatric Nursing I
 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
102635-49 Advanced Pediatric Nursing Practicum I
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
3 (0-18-0)
102636-49 Advanced Pediatric Nursing II
 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
102637-49 Advanced Pediatric Nursing Practicum II
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
3 (0-18-0)
102638-49 Advanced Management for Pediatric and Family Health Problems
 การจัดการขั้นสูงในปัญหาสุขภาพเด็กและครอบครัว
3 (0-18-0)
102639-49 Research Seminar for Advanced Pediatric Nursing
 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลเด็กขั้นสูง
3 (3-0-6)

 3 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102698-49 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
6 (0-0-18)

 4 การศึกษาอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102641-49 Child Development Psychopathology
 จิตพยาธิวิทยาพัฒนาการเด็ก
2 (2-0-4)
102642-49 Child Care Health Consultation
 การให้คำปรึกษาการดูแลเด็ก
2 (2-0-4)
102643-49 Symptom Management for Advanced Pediatric Nursing
 การจัดการกับอาการในการพยาบาลเด็กขั้นสูง
2 (2-0-4)
102644-49 Advanced Management for Pediatric Health Problems in Primary Care Settings
 การจัดการขั้นสูงปัญหาสุขภาพเด็กในหน่วยปฐมภูมิ
2 (2-0-4)
102645-49 Advanced Pediatric Surgical Nursing
 การพยาบาลศัลยกรรมเด็กขั้นสูง
2 (2-0-4)
102646-49 Play Therapy
 การเล่นเพื่อบำบัด
2 (2-0-4)
102647-49 Child Development Promotion
 การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
2 (2-0-4)
102648-49 Behavioral Problem Prevention in Children Focused on Family Intervention
 การป้องกันปัญหาพฤติกรรมเด็กที่เน้นการดูแลครอบครัว
2 (2-0-4)
102649-49 Qualitative Research in Pediatric Nursing
 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลเด็ก
2 (2-0-4)
102650-49 Measurement and Evaluation in Pediatric Nursing Research
 การวัดและประเมินในวิจัยทางการพยาบาล เด็ก
2 (2-0-4)
102651-49 Advanced Evidence-Based in Pediatric Nursing Practice
 การพยาบาลเด็กโดยใช้ความรู้เชิงประจักษ์ขั้นสูง
2 (2-0-4)
104639-49 Nursing Informatics
 สารสนเทศทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
107630-49 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)

 5 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29