เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54

 1 แผน ก.แบบ ก2 38 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107501-54 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎี และแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
107502-54 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)
107503-54 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
107504-54 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
3 (3-0-6)

 2 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
109501-54 Occupational Health Safety and Toxicology
 อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและพิษวิทยา
3 (3-0-6)
109502-54 Occupational Epidemiology
 วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย
3 (3-0-6)
109503-54 Advanced health assessment and occupational medicine
 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและอาชีวเวชศาสตร์
3 (2-3-4)
109504-54 Advanced occupational health nursing
 การพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง
2 (2-0-4)
109505-54 Occupational health nursing 1
 ปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 1
2 (0-8-2)
109506-54 Occupational health nursing 2
 ปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 2
2 (0-8-2)

 3 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104511-55 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
3 (2-4-3)
104512-55 Teaching in Nursing
 การสอนทางการพยาบาล
3 (2-4-3)
107505-54 Role Development in the Advanced Practice Nursing
 การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (2-4-3)

 4 วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 5 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29