เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การผดุงครรภ์ขั้นสูง - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 52

 * รวม 43 แผน ก.หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107521-51 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
107523-51 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
3 (3-0-6)
107527-51 Health System Management and Nursing Leadership
 การจัดการในระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102661-51 Holistic Health Assessment for Advanced Midwifery
 การประเมินภาวะสุขภาพทางการผดุงครรภ์ขั้นสูง
2 (1-3-2)
102662-51 Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Midwifery
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
107528-51 Advanced Practice Nurse Roles
 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 (2-0-4)

 2 วิชาแกนการปฏิบัติการหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102663-51 Advanced Midwifery 1
 การผดุงครรภ์ขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
102664-51 Advanced Practice in Midwifery 1
 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 1
3 (0-12-0)
102665-51 Advanced Midwifery 2
 การผดุงครรภ์ขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
102666-51 Advanced Practice in Midwifery 2
 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2
3 (0-12-0)

 3 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102699-51 Master Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

 4 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29