เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โท (แผน ก.) ปี 49

 1 วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107521-47 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
107523-47 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
3 (3-0-6)
107527-47 Health System Management and Nursing Leadership
 การจัดการในระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 1.1.1 วิชาแกนมหาบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106541-47 Health Assessment for Advances Practice Psychiatric Mental Health
 การประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง
3 (2-3-4)
106542-47 Pathophysiology and Phamacology for Advanced Practice Psychiatric Mental Health Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง
3 (3-0-6)
107528-47 Advanced Practice Nurse Roles
 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 (2-0-4)

 1.1.2 วิชาแกนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106563-47 Advanced Psychiatric Mental Health Nursing I
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง
3 (3-0-6)
106564-47 Practicum for Advanced Psychiatric Mental Health Nursing I
 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
3 (3-0-18)
106665-47 Human Care Intervention in Advanced Psychiatric Mental Health Nursing II
 การดูแลมนุษย์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
3 (3-0-6)
106666-47 Practicum for Advanced Psychiatric Mental Health Nursing II
 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง 2
3 (0-18-0)

 1.2 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106699-47 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

 1.3 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
106552-47 Human Experience to Health and Illness
 ประสบการณ์มนุษย์ในภาวะสุขภาพและภาวะเจ็บป่วย
2 (2-0-4)
106553-47 Byddhism and Advanced Practice Nursing
 พุทธศาสนากับการปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 (2-0-4)
106555-47 Counseling for Health Care
 การปรึกษาเพื่อการดูแลสุขภาพ
2 (2-0-4)
106556-47 Communication for Quality of Nursing Care
 การสื่อสารเพื่อคุณภาพบริหารพยาบาล
2 (2-0-4)
106557-47 Ecology and Health Care
 นิเวศวิทยากับการดูแลสุขภาพ
2 (2-0-4)
106659-47 Advanced Psychiatric Mental Health Nursing Practice for Elderly
 การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงสำหรับผู้สูงอายุ
3 (2-6-1)
106660-47 Advanced Community Psychiatric Mental Health Nursing Practice
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนขั้นสูง
3 (2-6-1)
106662-47 Complementary Therapies for Advanced Psychiatric Mental Health Nursing
 การบำบัดเสริมเพื่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง
3 (2-6-1)
106669-47 Reflective Learning for Advanced Nursing Practice
 การสะท้อนความคิดและประสบการณ์เพื่อการพยาบาลชั้นสูง
2 (2-0-4)
107530-47 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)

 1.4 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29