เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โท (แผน ก.)

 1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 17
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107521-47 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
107523-47 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
3 (3-0-6)
107527-47 Health System Management and Nursing Leadership
 การจัดการในระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 1.1 วิชาแกนมหาบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101541-47 Epidemiology
 วิทยาการระบาด
2 (2-0-4)
101543-46 Advanced Health Assessment and Primary Medical Care I
 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น 1
2 (1-3-2)
101544-46 Advanced Health Assessment and Primary Medical Care II
 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น 2
3 (2-3-4)
107528-47 Advanced Practice Nurse Roles
 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 (2-0-4)

 1.2 วิชาแกนการปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101545-46 Advanced Health Assessment and Primary Medical Care Practice
 ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
3 (0-18-0)
101580-46 Theoretical Foundation for Occupational Health
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลอาชีวอนามัย
2 (2-0-4)
101652-46 Advanced Occupational Health Nursing
 การพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง
2 (2-0-4)
101653-46 Occupational Health Nursing Practice
 ปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง
3 (0-12-0)

 2 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101697-46 Master Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

 3 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101546-46 Advanced Community Nursing
 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
3 (3-0-6)
101547-46 Advanced Community Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนชนขั้นสูง
3 (0-18-0)

 4 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29