เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104654-45 Leadership for Advanced Practice Nursing
 ภาวะผู้นำสำหรับการพยาบาลชั้นสูง
2 (2-0-4)
107521-45 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
107523-45 Nursing Research and Research Utilization
 ทฤษฎีการดูแลตนเอง
3 (3-0-6)
107524-45 Health System Management
 การจัดการในระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)

 1 วิชาแกนพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2 วิชาแกนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 3 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 4 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 5 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29