เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49

 1 วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 16
 1.1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107521-46 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
107523-46 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการใช้ผลการวิจัย
3 (3-0-6)
107527-46 Health System Management and Nursing Leadership
 การจัดการในระบบสุขภาพและภาวะผู้นำทางการพยาบาล
3 (3-0-6)

 1.1.1 วิชาแกนมหาบัณฑิตหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
105521-46 Health Assessment in Advanced Gerontological Nursing
 การประเมินภาวะสุขภาพเพื่อการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
3 (2-3-4)
107528-46 Advanced Practice Nurse Roles
 บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 (2-0-4)
107529-46 Patho-Physiology and Pharmacology for Advanced Nursing Practice
 พยาธิสรีระและเภสัชวิทยาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)

 1.1.2 วิชาแกนการปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
105524-46 Theories Related to Advanced Gerontological Nursing
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
2 (2-0-4)
105525-46 Advanced Gerontological Nursing I
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
2 (2-0-4)
105526-46 Advanced Practice Gerontological Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 1
3 (0-12-0)
105627-46 Advanced Gerontological Nursing II
 การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
2 (2-0-4)
105628-46 Advanced Practice Gerontological Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง 2
3 (0-12-0)

 1.2 วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
105699-46 Master Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

 1.3 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103671-46 Advanced Acute Adult Nursing
 การพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน
2 (2-0-4)
103672-46  
 การพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง
2 (2-0-4)
104652-46 Curriculum and Teaching in Nursing Science
 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์
3 (3-0-6)
105631-46 Resarch Seminar in Gerontological Nursing
 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
105632-46 Qualitative Research in the Elderly
 การวิจัยเชิงคุณภาพในผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
105633-46 Elderly Health Care for Acute Illness
 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน
2 (2-0-4)
105634-46 Elderly Health Care for Chronic Illness
 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
2 (2-0-4)
105635-46 Mental Health Promotion in the Elderly
 การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
105636-46 Spiritual Care for the Elderly
 การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
105637-46 Health Promotion for Retirement Persons
 การส่งเสริมสุขภาพบุคคลในวัยเกษียณอายุ
2 (2-0-4)
105638-46  
 การพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
105639-46 Transcultural Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุข้ามวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
105640-46 End of Life Care for the Elderly
 การดูแลผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายของชีวิต
2 (2-0-4)
105641-46 International Health Care Services for the Elderly
 การบริการทางสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ
2 (2-0-4)
105642-46 Family Caregivers and Care giving to the Elderly
 ญาติผู้ดูแลกับการดูแลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
105643-46 Contemporary Therapies in Gerontological Nursing
 การรักษาร่วมสมัยในการพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
105644-46 Education for the Elderly
 การศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
105645-46 Theory of Aging and Advanced Gerontological Nursing
 ทฤษฎีการสูงอายุและการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง
2 (2-0-4)
107530-46 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)

 2 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29