เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : การบริหารการพยาบาล - ป.โท (แผน ก) ปี 49

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104523-45 Leadership in Nursing
 ภาวะผู้นำในองค์การบริการสุขภาพ
2 (2-0-4)
107521-45 Nursing Theory
 ทฤษฎีการพยาบาล
2 (2-0-4)
107525-43 Research in Health Care Service I
 วิจัยในการบริการสุขภาพ 1
3 (2-2-5)
107526-43 Research in Health Care Service II
 วิจัยในการบริการสุขภาพ 2
2 (2-0-4)

 1 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104641-44 Business Concepts in Nursing Administration
 แนวคิดทางธุรกิจในการบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)
104642-44 Nursing Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการพยาบาล
2 (2-0-4)
104644-44 Nursing Resources Management
 การบริหารทรัพยากรทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
104645-44 Practicum in Nursing Administration
 ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
2 (0-8-0)
104646-44 Seminar in Nursing Administration
 สัมมนาการบริหารการพยาบาล
2 (2-0-4)

 2 รายวิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104528-43 Advance Nursing Administration
 การบริหารการพยาบาลขั้นสูง
3 (3-0-6)

 3 รายวิชาพยาบาลเฉพาะทางหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104699-43 Master Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)

 4 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 5 เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 2
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29