เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30910159-59 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25010559-59 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)
30815059-59 Energy for Life
 พลังงานเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30210159-59 Contemporary Mathematics
 คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)
88510059-59 Logical Thinking and Problem Solving for Innovation
 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม
2 (1-2-3)

 1.5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
88510159-59 Moving Forward in a Digital Society with ICT
 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 106
 2.1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 47
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75410159-59 Introduction Calculus
 แคลคูลัสเบื้องต้น
3 (3-0-6)
75412159-59 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
3 (3-0-6)
75412259-59 Laboratory in General Physics
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-2)
75413159-59 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
75413259-59 General ChemistryLaboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-2)
75414159-59 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
75414259-59 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-2)
75720359-59 Environmental Education
 สิ่งแวดล้อมศึกษา
3 (3-0-6)
75721059-59 Environmental Ecology
 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75721159-59 Environmental Ecology Laboratory
 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
1 (0-3-2)
75731059-59 Environmental Soil Science
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของดิน
4 (3-3-6)
75731159-59 Aquatic Environmental Science
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของน้ำ
4 (3-3-6)
75731259-59 Atmospheric Environmental Science
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของอากาศ
3 (3-0-6)
75742059-59 Environmental Toxicology and Control
 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
3 (3-0-6)
75747059-59 Elementary Statistics for Science
 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
75747159-59 Research Methods in Natural Resources and Environmental Management
 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75747259-59 Seminar in Natural Resources and Environmental Management
 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 (1-0-2)
75747359-59 Selected Topic in Natural Resources and Environmental Management
 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 (1-0-2)
75747459-59 Research Project in Natural Resources and Environmental Management
 โครงงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (0-9-3)

 2.2 วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75720159-59 Principle of Environmental Pollution Management
 หลักการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75730359-59 Principle of Waste Utilization and Management
 หลักการจัดการขยะและการนำของเสียมาใช้ประโยชน์
3 (3-0-6)
75733459-59 Environmental Bioremediation
 การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
3 (3-0-6)
75735059-59 Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75735659-59 Hazardous Material and Waste Management
 การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย
3 (3-0-6)
75742159-59 Environmental Pollutant Analysis
 การวิเคราะห์สารมลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
75744059-59 Geographic Information Systems for Environmental Management
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
75745059-59 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75745159-59 Environmental and Health Risk Assessment
 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75745359-59 Environmental Quality Management in Industry
 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเอกเลือก: ไม่น้อยกว่า 29หน่วย (กรณีเรียน75747759 ต้องฝึกไม่น้อยกว่า300ชม+เรียนเอกเลือก3หน่วย)หน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75720259-59 Nature and Cultural Heritage Conservation
 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
3 (3-0-6)
75721259-59 Environmental Chemistry
 เคมีสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75721359-59 Environmental Biology
 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75721459-59 Environmental Microbiology
 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
75721559-59 Fundamental Pedology for Environmental Management
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75721659-59 Marine and Coastal Ecology
 นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง
3 (3-0-6)
75721759-59 Forest Ecology
 นิเวศวิทยาป่าไม้
3 (2-2-5)
75725059-59 Local Wisdom for Environmental Management
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75725159-59 Public Participation in Environmental Management
 การมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75725259-59 Eco-Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
75730059-59 Environmental Laws
 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75730259-59 Environmental Philosophy and Ethics
 ปรัชญาและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75730459-59 Principles and Management of Environmental Health
 หลักการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75732059-59 Air Pollution
 มลพิษทางอากาศ
3 (3-0-6)
75732159-59 Noise and Vibration Pollution
 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
3 (3-0-6)
75733059-59 Clean Technology
 เทคโนโลยีสะอาด
3 (3-0-6)
75733159-59 Wastewater Treatment Technology
 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
3 (3-0-6)
75733259-59 Industrial Safety Technology
 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
75733359-59 Renewable Energy Technology
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3 (3-0-6)
75735159-59 Environmental Economics
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
75735359-59 Water Pollution Management
 การจัดการมลพิษทางน้ำ
3 (3-0-6)
75744159-59 Environmental Remote Sensingfor Environmental Management
 การสำรวจจากระยะไกลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
75744259-59 Environmental System Modeling
 การจำลองระบบสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
75745259-59 Life Cycle Analysis
 การวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
75747559-59 Pre-Training for Co-operative Education and Professional Training
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (1-0-2)
75747659-59 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)
75747759-59 Professional Training
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-9-4)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี: เลือกเรียนวิชาใดๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพาหรือสถาบันอื่น อย่างน้อย 6 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29