เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว

 0 update 8/5/62หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30910159-59 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25010559-59 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)
30815059-59 Energy for Life
 พลังงานเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26510359-59 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
30210159-59 Contemporary Mathematics
 คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
88510159-59 Moving Forward in a Digital Society with ICT
 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)

 2) หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75410159-59 Introduction Calculus
 แคลคูลัสเบื้องต้น
3 (3-0-6)
75526759-59 Business Law and Cross-Border Trade
 กฎหมายธุรกิจและการค้าชายแดน
3 (3-0-6)
75810259-59 Application of Software Package in Office
 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน
3 (2-2-5)
75812159-59 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
75813159-59 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
75815159-59 Management and Organization
 การจัดการและองค์การ
3 (3-0-6)
75816159-59 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
75821159-59 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
75825159-59 Operations Management
 การจัดการการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
75829159-59 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
75835159-59 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาบังคับ กรณีไม่ลงเรียน 75548259สหกิจศึกษา ให้เรียน 75548359 และ 75548459 แทนหน่วยกิตต่ำสุด : 35
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75521159-59 International Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
75523259-59 Cross-Border Trade and International Marketing
 การค้าชายแดนและการตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
75524159-59 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
75524259-59 International Transportation and Distribution Management
 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
75531159-59 Quality Management
 การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
75531259-59 Business Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
75533359-59 Customs Clearance for Cross-Border Trade
 พิธีศุลกากรว่าด้วยการค้าชายแดน
3 (3-0-6)
75534359-59 Warehouse and Inventory Management
 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
75536259-59 Insurance for the Transportation and Logistics Industry
 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
75538159-59 Preparation for Careers
 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
1 (1-0-2)
75548159-59 Seminar in Logistics and Cross-Border Trade
 สัมมนาด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
1 (1-0-2)
75548259-59 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)
75548359-59 Practicum in Logistics and Cross-Border Trade
 ฝึกงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
3 (0-9-4)
75548459-59 Independent Studies in Logistics and Cross-Border Trade
 การศึกษาอิสระด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเอก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม รวมไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 29
 2.3.1 กลุ่ม ก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75527159-59 Chinese Language and Culture for Business I
 ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
75527359-59 Khmer Language and Culture for Business I
 ภาษาเขมรและวัฒนธรรมเขมรเพื่อธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
75537259-59 Chinese Language and Culture for Business II
 ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
75537359-59 Khmer Language and Culture for Business II
 ภาษาและวัฒนธรรมเขมรเพื่อธุรกิจ 2
3 (3-0-6)

 2.3.2 กลุ่ม ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 23 หน่วย จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 23
 2.3.2.1 กลุ่มที่ 1 ด้านการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 23
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75523359-59 Cross-Border Trading Culture
 วัฒนธรรมการค้าชายแดน
3 (3-0-6)
75525159-59 Electronic Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
75531359-59 Different and Conflict Management
 การจัดการความแตกต่างและความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
75531559-59 Modern Management
 การจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
75531659-59 Collective Bargaining for International Business
 การเจรจาต่อรองสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
75533559-59 International Financial Management
 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
75534459-59 Modern Retail Management
 การจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่
3 (3-0-6)
75534859-59 International Labor Relations
 แรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
75535259-59 Database Management for Business
 การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
75822159-59 Managerial Accounting
 บัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)

 2.3.2.2 กลุ่มที่ 2 ด้านโลจิสติกส์หน่วยกิตต่ำสุด : 23
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75524359-59 International Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
75534659-59 Material Handling and Packing System Management
 การลำเลียงวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-6)
75534759-59 Strategic Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
75534959-59 Air Transport Management
 การจัดการการขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
75535059-59 Information Technology for Logistics
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
75544559-59 Purchasing and Procurement
 การจัดซื้อและการจัดหาวัสดุ
3 (3-0-6)
75544659-59 Multimodal Transportation
 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3 (3-0-6)
75544859-59 Shipping Management
 การจัดการการขนส่งทางทะเล
3 (3-0-6)
75544959-59 International Land Transport Management
 การจัดการการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
75548559-59 Selected Topics in Logistics and Cross-Border Trade I
 หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 1
2 (2-0-4)
75548659-59 Selected Topics in Logistics and Cross-Border Trade II
 หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 2
2 (2-0-4)

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพาหรือสถาบันอื่น ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29