เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชิวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25010559-59 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)
30815059-59 Energy for Life
 พลังงานเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30210159-59 Contemporary Mathematics
 คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)
42310359-59 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
88510159-59 Moving Forward in a Digital Society with ICT
 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)

 2) หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 92
 2.1 วิชาแกนทางธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75812159-59 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
75813159-59 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
75815159-59 Management and Organization
 การจัดการและองค์การ
3 (3-0-6)
75816159-59 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
75821159-59 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
75822159-59 Managerial Accounting
 บัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
75824159-59 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
75825259-59 Production and Operation Management
 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
75827159-59 Business Law and Taxation
 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
3 (3-0-6)
75829159-59 Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน: กรณีไม่เรียน 75341159 ให้เรียน 75341359+75343459หน่วยกิตต่ำสุด : 47
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75312159-59 Computer and Information Technology Fundamentals
 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-2-5)
75313159-59 Computer Programming
 การเขียนโปรแกรม
3 (2-2-5)
75321159-59 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
75324159-59 Data Structure and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (2-2-5)
75331159-59 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
75331259-59 Information System Security
 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75331359-59 Business Information System
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
75331759-59 Pre-Training for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
75332159-59 Database Systems
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
75332259-59 Electronic Commerce
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
75333159-59 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ
3 (2-2-5)
75333259-59 Visual Programming
 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
75334159-59 Computer Networks
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
75341159-59 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)
75341259-59 Business Computer Project 1
 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1
1 (0-3-1)
75341359-59 Business Computer Project 2
 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 2
3 (0-9-3)
75342159-59 Computer Software Usage Skills
 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
75343459-59 Selected Topics in Business Computer I
 หัวข้อเลือกสรรทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเฉพาะเลือก: เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75316159-59 Design and Creative Presentation for Business
 การออกแบบและการนำเสนอเพื่องานธุรกิจ
3 (3-0-6)
75322159-59 Multimedia System
 ระบบสื่อประสม
3 (2-2-5)
75323159-59 Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
75331459-59 Information Systems Project Management
 การจัดการโครงงานระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75331559-59 Seminar in Business Computer
 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
75331659-59 Business Intelligent System
 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
75333359-59 Mobile Computing
 การคำนวณสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
75341459-59 IT Consultancy Methods
 วิธีการให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75341559-59 Social Issues and Ethics for IT professional
 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75341659-59 Computer System Control and Audit
 การควบคุมและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
75341759-59 Ethics and Computer Law
 จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
75342259-59 Digital Marketing
 การตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
75342359-59 Multimedia Technology for Business
 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
75342459-59 Social Network and Social Commerce
 เครือข่ายทางสังคมและการทำธุรกรรม
3 (3-0-6)
75342559-59 Information Technology for Logistics
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
75342659-59 Information Technology for Supply Chain Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
75342759-59 Enterprise Resource Planning
 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
75343159-59 Java Programming
 การเขียนโปรแกรมจาวา
3 (2-2-5)
75343259-59 Object Oriented Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
75343359-59 Scripting Language Programming
 การโปรแกรมภาษาสคริปต์
3 (2-2-5)
75343559-59 Selected Topics in Business Computer 2
 หัวข้อเลือกสรรทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
75344159-59 Procurement of Information Technology
 การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75347159-59 Object-Oriented Programming Workshop
 ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ
1 (0-2-1)
75347259-59 Office Networking Workshop
 ปฏิบัติการเครือข่ายในสำนักงาน
1 (0-2-1)
75347359-59 Enterprise Networking Workshop
 ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกิจ
1 (0-2-1)
75347459-59 Web Database Application Development Workshop
 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ
1 (0-2-1)
75347559-59 Cloud Computing and Virtualization Workshop
 ปฏิบัติการ Cloud Computing and Virtualization
1 (0-2-1)
75347659-59 Database Architecture and Administration Workshop
 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล
1 (0-2-1)

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี: เลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนใน/นอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29