เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ป.ตรี 4 ปี (58) สระแก้ว เหมาจ่าย

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน: กำหนดเรียน 2 รายวิชา โดยจัดกลุ่มตามความสามารถในภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751001-54 English I 
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
751002-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
751003-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751039-54 English for Business
 ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ
3 (3-0-6)

 1.1.3 ภาษาอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751104-54 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์: เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751201-54 Art of Speaking and Presentation
 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
3 (3-0-6)
751206-54 Fundamental Systems Thinking
 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)
751208-54 Human, Natural Resources and Environment
 มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751303-54 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751408-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สําหรับชีวิตประจําวัน
2 (2-0-4)
751409-54 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751501-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ: เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751602-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751603-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751604-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751605-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751607-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751609-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751610-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751612-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751615-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751619-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751620-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751621-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
751622-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 กลุ่มอื่นๆ: เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751650-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
751653-54 Personality and Self Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2 (2-0-4)
751703-54 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
751708-54 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
751752-54 Lateral Thinking Skills
 ทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
758121-58  Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
758131-58  Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
758151-58  Management and Organization
 การจัดการและองค์การ
3 (3-0-6)
758162-58  Principles of Microeconomics
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
758163-58  Principles of Macroeconomics
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
758211-58  Business Finance
  การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
758222-58  Management Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
758252-58  Production and Operation Management
  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
758271-58  Business Law
  กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
758291-58  Business Statistics
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
758452-58  Quantitative Analysis for Management
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
758453-58  Strategic Management
  การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
759201-58  Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
759202-58  Manpower Planning, Recruitment and Selection
 การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก
3 (3-0-6)
759303-58  Labor Law
 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
759311-58  Human Resource Development
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
759322-58 Employee Relation Management
  การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
759371-58 Business Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
759431-58 Performance Management
  การบริหารผลงาน
3 (3-0-6)
759441-58  Compensation Management
 การจัดการค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
759461-58  Seminar in Human Resource Management
 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเอกเลือก: เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
753208-58 Application of Software Package in Office
 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน
3 (2-2-5)
759158-58  Human Relation in Organization
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3 (3-0-6)
759352-58  Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
759354-58 Quality Control and Productivity
 การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3 (3-0-6)
759355-58  Leadership and Business Ethics
 ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
759356-58  Small Enterprise Management and Entrepreneurship
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
759357-58  Organization Development and Change Management
 การพัฒนาองค์การและการบริหารความเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
759361-58  Enterprise Resource Planning System
  ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร
3 (2-2-5)
759373-58  Safety and Health Management
  การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3 (3-0-6)
759391-58 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
759403-58  International Human Resource Management
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
759404-58  Innovation in Human Resource Management
 การบริหารนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
759412-58  Counseling and Career Planning
  การให้คำปรึกษาและการวางแผนอาชีพ
3 (3-0-6)
759451-58  Human Resource Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
759462-58  Selected Topics in Human Resource Management
  หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
759483-58 Practicum in Human Resource Management
  การฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (0-40-1)
759491-58  Corporate Social Responsibility
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.4 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ: กรณีที่ไม่สามารถลงเรียน 759382 สหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนวิชาเอกเลือกทดแทนหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
759381-58 Preparation for Careers
 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
1 (0-2-1)
759382-58  Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-180-0)

 2.5 วิชาเฉพาะเลือก: ให้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาใดสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมฯ (แสดงใน 3.หมวดเสรี)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 3 หมวดวิชาเสรี: วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต และวิชาเฉพาะเลือก (ข้อ2.5) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 15




  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29