เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : - - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร 49

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 31หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.1 วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-49 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-49 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-49 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
222104-49 English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222202-49 English for Health Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
222208-49 Reading for Careers
 การอ่านเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.2 วิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
310101-49 Information and Communication Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2-2-5)

 1.3 วิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
601101-49 Art and Culture
 ศิลปะและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)

 1.4 วิชาทางด้านมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
215101-49 Integrated Social Sciences
 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)

 1.5 วิชาทางด้านสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-49 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
1 (1-0-2)
851110-49 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6 วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
301101-49 Natural Resources and Environment Management
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 1.7 วิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
 2 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 105หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104301-49 Nursing Research and Inquiry
 การวิจัยและสืบค้นทางการพยาบาล
3 (2-3-4)
104402-49 Introduction for Business Concepts in Health Care Services
 แนวคิดธุรกิจเบื้องต้นในการบริการสุขภาพ
2 (2-0-4)
104403-49 Laws and Nursing Professional Development
 กฎหมายและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
3 (3-0-6)
107102-49 Basic Concepts in Nursing
 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
107203-49 Pathophysiology for Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล
3 (3-0-6)
305101-49 Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-3-4)
308106-49 Physics for Health Science
 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
316202-49 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-4)
317104-49 Human Physiology for Nursing
 สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับการพยาบาล
4 (3-3-6)
317108-45 Human Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
3 (2-3-4)
317206-49 Principle of Phamacology
 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)

 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101201-49 Community Nursing I
 การพยาบาลชุมชน 1
2 (2-0-4)
101204-49 Practicum of Community Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
1 (0-4-0)
101402-49 Community Nursing II
 การพยาบาลชุมชน 2
2 (2-0-4)
101403-49 Community Nursing III
 การพยาบาลชุมชน 3
2 (2-0-4)
101405-49 Practicum of Community Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
2 (0-8-0)
101406-49 Practicum of Community Nursing III
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3
2 (0-8-0)
102201-49 Nursing Care for Antepartal Women
 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์
3 (3-0-6)
102204-49 Nursing Care for Well Children and Adolescents
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
2 (2-0-4)
102208-49 Practicum of Nursing Care for Well Children and Adolescents
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
1 (0-4-0)
102302-49 Nursing Care for Intrapartal Women
 การพยาบาลมารดาในระยะคลอด
3 (3-0-6)
102303-49 Nursing Care for Postpartal Women and Newborns
 การพยาบาลมารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิด
2 (1-2-3)
102305-49 Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
3 (3-0-6)
102306-49 Practicum of Nursing Care for Antepartal and Intrapartal Women
 ปฏิบัติการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ และมารดาในระยะคลอด
2 (0-8-0)
102309-49 Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพ เบี่ยงเบน
2 (0-8-0)
102407-49 Practicum of Nursing Care for Intrapartal and Postpartal Women
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาในระยะคลอด และหลังคลอด
3 (0-12-0)
103201-49 Adult Nursing I
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 (3-0-6)
103202-49 Adult Nursing II
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (2-2-5)
103303-49 Adult Nursing III
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
2 (2-0-4)
103304-49 Practicum of Adult Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 (0-12-0)
103305-49 Practicum of Adult Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2 (0-8-0)
104204-49 Nursing Administration I
 การบริหารการพยาบาล 1
1 (1-0-2)
104405-49 Nursing Administration II
 การบริหารการพยาบาล 2
2 (2-0-4)
104406-49 Practicum of Nursing Administration
 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
2 (0-8-0)
105301-49 Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
105302-49 Practicum of Gerontological Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (0-8-0)
106201-49 Mental Health and Psychiatric Nursing I
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (2-0-4)
106302-49 Mental Health and Psychiatric Nursing II
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2 (2-0-4)
106303-49 Mental Health and Psychiatric Nursing III
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3
2 (1-2-3)
106404-49 Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (0-8-0)
106405-49 Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
1 (0-4-0)
107204-49 Nursing Theory
 ทฤษฎีทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
107205-49 Fundamental Nursing I
 การพยาบาลพื้นฐาน 1
3 (1-4-4)
107206-49 Fundamental Nursing II
 การพยาบาลพื้นฐาน 2
4 (2-4-6)
107307-49 Practicum of Fundamental Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2 (0-8-0)

 2.2 วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 75หน่วยกิตสูงสุด : -
 3 วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29