เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะแพทยศาสตร์
 หลักสูตร : พ.บ. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549 - ป.ตรี 6 ปี ปกติ

 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2549หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 สภาอนุมัติ 27 07 2549หน่วยกิตต่ำสุด : -
 3 โครงสร้างหลักสูตรหน่วยกิตต่ำสุด : 265หน่วยกิตสูงสุด : -
 4 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 4.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 4.1.1 -ภาษาอังกฤษพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-49 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-49 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-49 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
222104-49 English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 4.1.2 -ภาษาอังกฤษวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222202-49 English for Health Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
222208-49 Reading for Careers
 การอ่านเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 4.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
 4.3 กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
310101-49 Information and Communication Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2-2-5)

 4.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
601101-49 Art and Culture
 ศิลปะและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)

 4.5 กลุ่มวิชาด้านสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
215101-49 Integrated Social Sciences
 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)

 4.6 กลุ่มวิชาด้านวิทยาสาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-49 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
1 (1-0-2)
851110-49 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 4.7 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
312201-49 Elementary Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 5 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 229หน่วยกิตสูงสุด : -
 5.1 วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 225หน่วยกิตสูงสุด : -
 5.1.1 -กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 19หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302114-49 Calculus for Health Science
 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
303105-49 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
303106-49 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-0)
303220-49 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
303221-49 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-0)
306103-49 Medical Biology
 ชีววิทยาทางการแพทย์
3 (3-0-6)
306104-49 Medical Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทางการแพทย์
1 (0-3-0)
308108-49 Medical Physics
 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
3 (3-0-6)
308109-49 Medical Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
1 (0-3-0)

 5.1.2 -กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 61หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
316203-49 Basic Medical Biochemistry
 ชีวเคมีทางการแพทย์พื้นฐาน
4 (3-3-6)
317223-49 Developmental Anatomy
 พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์
3 (2-3-4)
317225-49 Human Microanatomy
 จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
4 (3-3-6)
317228-49 Systemic Gross Anatomy I
 มหกายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ 1
4 (3-3-6)
317229-49 Systemic Gross Anatomy II
 มหกายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ 2
4 (3-3-6)
317234-49 Medical Physiology I
 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 1
4 (3-3-6)
317235-49 Medical Physiology II
 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 2
4 (3-3-6)
317236-49 Neuroscience
 ประสาทวิทยาศาสตร์
4 (3-3-6)
317281-49 Cell and Molecular Biology
 เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล์
3 (3-0-6)
317329-49 Human Genetics and Genetic Engineering
 พันธุศาสตร์มนุษย์และพันธุวิศวกรรม
2 (2-0-4)
317343-49 Pharmacology
 เภสัชวิทยา
5 (4-3-8)
317353-49 General Pathology
 พยาธิวิทยาทั่วไป
4 (3-3-6)
317354-49 Systematic Pathology
 พยาธิวิทยาระบบ
4 (3-3-6)
317363-49 Parasitology
 ปรสิตวิทยา
3 (2-3-4)
317371-49 Medical Microbiology
 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
4 (3-3-6)
317372-49 Medical Immunology
 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
3 (2-3-4)
584301-49 Clinical Pathology
 พยาธิวิทยาคลินิก
2 (1-3-2)

 5.2 วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 145หน่วยกิตสูงสุด : -
 5.2.1 -สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนหน่วยกิตต่ำสุด : 25หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
560101-50 Community and Family Medicine I
 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
2 (1-3-2)
560202-49 Community and Family Medicine II
 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2
1 (0-3-0)
560203-49 Community and Family Medicine III
 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
2 (1-3-2)
560401-49 Primary Medical Care I
 การแพทย์ปฐมภูมิ 1
4 (2-6-4)
560502-49 Primary Medical Care II
 การแพทย์ปฐมภูมิ 2
4 (2-6-4)
560503-49 Community-Oriented Primary Care
 การบริบาลสุขภาพชุมชน
4 (2-6-4)
560604-49 Primary Medical Care III
 การแพทย์ปฐมภูมิ 3
4 (1-9-2)
560605-49 Primary Medical Care IV
 การแพทย์ปฐมภูมิ 4
2 (0-4-2)
560606-49 Management in Public Health
 การบริหารงานสาธารณสุข
2 (1-3-2)

 5.2.2 -สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 5หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
562401-49 Clinical Psychiatry
 จิตเวชศาสตร์คลินิก
3 (2-3-4)
562502-49 Community Psychiatry
 จิตเวชศาสตร์ชุมชน
2 (1-3-2)

 5.2.3 -สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
564501-49 Occupational Medicine
 อาชีวเวชศาสตร์
2 (1-3-2)

 5.2.4 -สาขาวิชาพื้นฐานทางคลีนิคและเวชจริยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
570201-49 Foundations of Clinical Practice and Medical Ethics I
 พื้นฐานทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 1
2 (1-2-3)
570302-49 Foundations of Clinical Practice and Medical Ethics II
 พื้นฐานทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์ 2
2 (1-3-2)

 5.2.5 -สาขาวิชาสหสาขาทางคลีนิคหน่วยกิตต่ำสุด : 25หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
566501-49 Rehabilitation Medicine
 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2 (1-3-2)
568401-49 Forensic Medicine I
 นิติเวชศาสตร์ 1
1 (1-0-2)
568502-49 Forensic Medicine II
 นิติเวชศาสตร์ 2
1 (1-0-2)
568603-49 Forensic Medicine III
 นิติเวชศาสตร์ 3
2 (1-3-2)
570403-49 Introduction to Clinic
 บทนำทางคลินิก
4 (2-6-4)
572301-49 Evidence-based Medicine I
 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 1
2 (1-3-2)
572302-49 Evidence-based Medicine II
 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 2
2 (1-3-2)
572403-49 Evidence-based Medicine III
 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 3
2 (1-3-2)
572504-49 Evidence-based Medicine IV
 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 4
2 (1-3-2)
574401-49 Emergency Medicine I
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1
1 (0-3-0)
574502-49 Emergency Medicine II
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2
1 (0-3-0)
574603-49 Emergency Medicine III
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3
3 (1-6-2)
576501-49 Basic Anesthesiology
 วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน
2 (1-3-2)

 5.2.6 -สาขาวิชาที่ไม่มีการผ่าตัดหน่วยกิตต่ำสุด : 37หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
580401-49 Medicine I
 อายุรศาสตร์ 1
4 (3-3-6)
580402-49 Medicine II
 อายุรศาสตร์ 2
3 (1-6-2)
580403-49 Medicine III
 อายุรศาสตร์ 3
3 (1-6-2)
580504-49 Medicine IV
 อายุรศาสตร์ 4
3 (1-6-2)
580505-49 Medicine V
 อายุรศาสตร์ 5
2 (1-3-2)
580606-49 Medicine VI
 อายุรศาสตร์ 6
4 (1-9-2)
580607-49 Medicine VII
 อายุรศาสตร์ 7
4 (1-9-2)
582401-49 Pediatrics I
 กุมารเวชศาสตร์ 1
4 (4-0-8)
582402-49 Pediatrics II
 กุมารเวชศาสตร์ 2
2 (0-6-3)
582403-49 Pediatrics III
 กุมารเวชศาสตร์ 3
2 (0-6-3)
582604-49 Pediatrics IV
 กุมารเวชศาสตร์ 4
2 (2-0-4)
582605-49 Pediatrics V
 กุมารเวชศาสตร์ 5
4 (0-12-0)

 5.2.7 -สาขาวิชาที่มีการผ่าตัดหน่วยกิตต่ำสุด : 47หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
590400-49 Theoretical Surgery
 ศัลยศาสตร์ทฤษฎี
4 (4-0-8)
590401-49 Practical Surgery I
 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการ 1
4 (0-12-0)
590410-49 Operative Surgery I
 ศัลยศาสตร์หัตถการ 1
2 (0-6-0)
590502-49 Practical Surgery II
 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการ 2
2 (0-6-0)
590511-49 Operative Surgery II
 ศัลยศาสตร์หัตถการ 2
2 (0-6-0)
590603-49 Practical Surgery III
 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการ 3
3 (0-9-0)
590604-49 Practical Surgery IV
 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการ 4
3 (0-9-0)
590605-49 Practical Surgery V
 ศัลยศาสตร์ปฏิบัติการ 5
2 (0-6-0)
592501-49 Ophthalmology
 จักษุวิทยา
2 (1-3-2)
592502-49 Otolaryngology
 โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
2 (1-3-2)
594501-49 Orthopedics I
 ออร์โธปิดิกส์ 1
2 (1-3-2)
594602-49 Orthopedics II
 ออร์โธปิดิกส์ 2
2 (1-3-2)
596500-49 Theoretical Obstetrics and Gynecology
 สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาทฤษฎี
4 (4-0-8)
596501-49 Practical Obstetrics and Gynecology I
 สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาปฏิบัติการ 1
3 (0-9-0)
596510-49 Operative Obstetrics and Gynecology I
 สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาหัตถการ 1
4 (0-12-0)
596602-49 Practical Obstetrics and Gynecology II
 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาปฏิบัติการ 2
3 (0-9-0)
596611-49 Operative Obstetrics and Gynecology II
 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาหัตถการ 2
3 (0-9-0)

 5.3 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265102-49 Buddhism
 พุทธศาสน์
2 (2-0-4)
311411-49 Food and Nutrition
 อาหารและโภชนศาสตร์
3 (3-0-6)
317442-49 Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
2 (2-0-4)
560607-49 Palliative Care
 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
4 (2-6-4)
562503-49 Practice in Primary Care Psychiatry
 ปฏิบัติจิตเวชศาสตร์ในการบริบาลปฐมภูมิ
4 (2-6-4)
562504-49 Child and Adolescent Psychiatry
 จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
4 (2-6-4)
566502-49 Rehabilitation in Neurological Disorder
 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยทางระบบประสาท
2 (1-3-2)
566603-49 Applied Sport Medicine
 เวชศาสตร์การกีฬาประยุกต์
2 (1-3-2)
570504-49 Stress Management and Self Development
 การจัดการกับความเครียดและการพัฒนาตนเอง
2 (1-3-2)
572605-49 Practice in Clinical Research
 ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก
4 (0-12-0)
574604-49 Practice in Emergency Medical Services
 ปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่
4 (1-9-2)
576502-49 Applied Anesthesiology : Complicated Anesthesia
 วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : วิสัญญีซับซ้อน
2 (1-3-2)
576604-49 Applied Anesthesiology : Intensive Care
 วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : การดูแลผู้ป่วยหนัก
2 (1-3-2)
576605-49 Applied Anesthesiology : Pain Management
 วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : การระงับปวด
2 (1-3-2)
578501-49 Diagnostic Radiology
 รังสีวิทยาวินิจฉัย
2 (1-3-2)
578601-49 Clinical Radiology
 รังสีวิทยาคลินิก
2 (0-6-0)
580609-49 Cardiology
 หทัยวิทยา
2 (1-3-2)
580610-49 Neurology
 ประสาทวิทยา
2 (1-3-2)
580611-49 Hematology
 โลหิตวิทยา
2 (1-3-2)
580613-49 Nephrology
 วักกวิทยา
2 (1-3-2)
580614-49 Respiratory Disease
 โรคระบบหายใจ
2 (1-3-2)
580615-49 Endocrinology
 วิทยาต่อมไร้ท่อ
2 (1-3-2)
580616-49 Infectious Disease
 โรคติดเชื้อ
2 (1-3-2)
582507-49 Newborn
 ทารกแรกเกิด
2 (1-3-2)
590512-49 Clinical Experience in Traumatic Patient
 ประสบการณ์ทางคลินิกผู้ป่วยอุบัติเหตุ
2 (1-3-2)
590514-49 Clinical Experience in Pediatric Surgery
 ประสบการณ์ทางคลินิกกุมารศัลยศาสตร์
2 (1-3-2)
590515-49 Clinical Experience in Plastic Surgery
 ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่ง
2 (1-3-2)
590516-49 Clinical Experience in Cardio-thoracic Surgery
 ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
2 (1-3-2)
590517-49 Clinical Experience in Neurosurgery
 ประสบการณ์ทางคลินิกประสาทศัลยศาสตร์
2 (1-3-2)
592603-55 Applied Ophthalmology
 จักษุวิทยาประยุกต์
2 (0-6-2)
592604-49 Applied Otolaryngology
 โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยาประยุกต์
4 (2-6-4)
594603-49 Clinical Experience in Orthopedics
 ประสบการณ์ทางคลินิกออร์โธปิดิกส์
4 (2-6-4)
596603-49 Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology
 การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูงทางสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
2 (1-3-2)
598601-49 Clinical Experience I
 ประสบการณ์ทางคลินิก 1
1 (0-3-1)
598602-49 Clinical Experience II
 ประสบการณ์ทางคลินิก 2
2 (0-6-2)
598603-49 Clinical Experience III
 ประสบการณ์ทางคลินิก 3
3 (0-9-3)
598604-49 Clinical Experience IV
 ประสบการณ์ทางคลินิก 4
4 (0-12-4)
651207-49 Alternative Medicine
 การแพทย์ทางเลือก
2 (1-3-2)

 6 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29