เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชิวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25010559-59 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)
30815059-59 Energy for Life
 พลังงานเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30210159-59 Contemporary Mathematics
 คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)
42310359-59 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
88510159-59 Moving Forward in a Digital Society with ICT
 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)

 2) หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 91
 2.1 กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75210059-59 Information Technology Fundamental
 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75211059-59 Mathematics for Information Technology
 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75211159-59 Introduction to Discrete Structures
 โครงสร้างดิสครีตเบื้องต้น
3 (3-0-6)
75211259-59 Statistics for Information Technology
 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน: ถ้าไม่เรียน 75249259 ให้เรียน 75249359+75249459+วิชาเฉพาะเลือก3หน่วย(2.3)หน่วยกิตต่ำสุด : 61
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75210159-59 Platform Technology
 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
75220059-59 Social Issues and Ethics for IT professional
 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (2-0-4)
75220159-59 Programming Fundamental
 หลักการโปรแกรม
3 (2-2-5)
75220259-59 Object-oriented Programming Fundamental
 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
75220359-59 Data Structures and Algorithms
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 (2-2-5)
75223059-59 Computer Networks Technology
 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
75223159-59 Information Assurance and Security
 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75225059-59 Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
75225159-59 Database Management System
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
75232159-59 System Analysis and Designs
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
75232259-59 Information Technology Project Management
 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75233159-59 System Administration and Maintenance for Linux
 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบสำหรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์
3 (2-2-5)
75234059-59 Enterprise Resource Planning
 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
75234459-59 Mobile Application Development for Android OS
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแอนดรอยด์
3 (2-2-5)
75236059-59 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
75237059-59 Human and Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
75242059-59 Information Technology Entrepreneurship
 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75244059-59 Introduction to the Internet of Things and Embedded Systems
 อินเทอร์เน็ตออฟติงและสมองกลฝังตัวเบื้องต้น
3 (2-2-5)
75249059-59 Information Technology Seminar
 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 (0-2-1)
75249159-59 Pre-Training for Cooperative Education and Career
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ
1 (0-2-1)
75249259-59 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)
75249359-59 Capstone Project I
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1 (0-3-1)
75249459-59 Capstone Project II
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2 (0-6-3)

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก: เลือกเรียน 18 หน่วย (ถ้า2.2เรียน75249359+75249459 ต้องเรียน 21 หน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75223259-59 Information Security Management
 การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75227059-59 Digital Media Publishing
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 (2-2-5)
75227159-59 Digital Multimedia Production
 การสร้างสื่อประสมดิจิทัล
3 (2-2-5)
75230059-59 Visual Programming
 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
75230159-59 Object-Oriented Programming Workshop
 ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ
1 (0-2-1)
75232059-59 Software Development Process
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
75232359-59 Information Technology Services Management
 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
75232459-59 Software Testing and Quality Assurance
 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
75233059-59 System Administration and Maintenance for Windows
 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์
3 (2-2-5)
75233259-59 Office Networking Workshop
 ปฏิบัติการเครือข่ายในสำนักงาน
1 (0-2-1)
75234159-59 Configuring Enterprise Resource Planning Systems
 การติดตั้งระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
1 (0-2-1)
75234259-59 Enterprise Resource Planning, Design, and Implementation
 การพัฒนา ออกแบบและวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
1 (0-2-1)
75234359-59 Securing and Auditing Enterprise Resource Planning Systems
 การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
1 (0-2-1)
75234559-59 Mobile Application Development for iOS
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนไอโอเอส
3 (2-2-5)
75235059-59 Data Warehouses and Business Intelligence
 คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ
3 (2-2-5)
75235159-59 Decision Support Systems
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
75236159-59 Web Database Application Development Workshop
 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ
1 (0-2-1)
75236259-59 E-Business Technology and Development
 เทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
75236359-59 Technologies for Interactive Marketing
 เทคโนโลยีเพื่อการตลาดแบบอินเตอร์แอคทีฟ
3 (2-2-5)
75236559-59 Web Mobile and Distributed .NET Applications
 การพัฒนาโปรแกรมเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยดอทเน็ต
3 (2-2-5)
75242159-59 Knowledge Management Technology
 เทคโนโลยีการจัดการความรู้
3 (3-0-6)
75243059-59 Enterprise Networking Workshop
 ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกิจ
1 (0-2-1)
75243159-59 Internet Telephony Workshop
 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
1 (0-2-1)
75243259-59 Cloud Computing and Virtualization Workshop
 ปฏิบัติการการคำนวณแบบคลาว์ดและเสมือนจริง
1 (0-2-1)
75244159-59 Logistics and Supply Chain Management Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
75244259-59 Fundamentals of Geographic Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
75245059-59 Database Architecture and Administration Workshop
 ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล
1 (0-2-1)
75246059-59 Web Services Technology
 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
3 (2-2-5)
75246159-59 Service-Oriented Architecture
 สถาปัตยกรรมผู้ให้บริการ
3 (2-2-5)
75248059-59 Video Game Production
 กระบวนการผลิตวีดีโอเกม
3 (2-2-5)
75248159-59 Video Game Programming
 การเขียนโปรแกรมวีดีโอเกม
3 (2-2-5)
75248259-59 Mobile Game Programming
 การเขียนโปรแกรมเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
75249559-59 Selected Topic in Information Technology I
 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3 (3-0-6)
75249659-59 Selected Topic in Information Technology II
 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3 (2-2-5)
75249759-59 Selected Topic in Information Technology III
 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
3 (3-0-6)
75249859-59 Selected Topic in Information Technology IV
 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
3 (2-2-5)

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี: เลือกเรียนวิชาใน/นอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29