เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์โ‰คvelname=ปริญญาตรี ปกติ
 หลักสูตร : การบริหารทั่วไป - ป.ตรี 4 ปี (59) สระแก้ว

 0 update: 8/5/62หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาเพื่อการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30910159-59 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25010559-59 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)
30815059-59 Energy for Life
 พลังงานเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26510359-59 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
30210159-59 Contemporary Mathematics
 คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
88510159-59 Moving Forward in a Digital Society with ICT
 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)

 2) หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1 วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75611159-59 Introduction to Political Science
 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
75611259-59 Public Administration
 รัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
75622159-59 Public Organization and Management
 องค์การและการจัดการสาธารณะ
3 (3-0-6)
75622259-59 Personnel Management in Public Sector
 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
3 (3-0-6)
75622359-59 Thai Bureaucracy, Public Enterprise and Public Organization
 ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย
3 (3-0-6)
75622459-59 Good Governance and New Public Management
 ธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่
3 (3-0-6)
75624259-59 Planning and Management of Public Projects
 การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ
3 (3-0-6)
75627359-59 Laws for Public Administrators
 กฎหมายสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
75632759-59 Financial and Fiscal Administration
 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
3 (3-0-6)
75633159-59 Knowledge Management and Learning Organizational
 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
75634159-59 Public Policy
 นโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
75635159-59 Project Analysis and Evaluation the Impact of Public Projects
 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ
3 (3-0-6)
75637159-59 Research Methodology in Public Administration
 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
75637259-59 Individual Research in Public Administration
 การวิจัยส่วนบุคคลทางรัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
75642859-59 Ethics and Social Responsibility for Administrators
 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
75643159-59 Leadership and Teamwork
 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกเลือก: เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
75617159-59 Principle of Royal Socio-Economy Thoughts and Practices
 หลักภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ
3 (3-0-6)
75617259-59 Globalization and Global Politics
 โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย
3 (3-0-6)
75621159-59 Knowledge about ASEAN
 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
75622659-59 Marketing and Customer Relations in Public Sector
 การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภาครัฐ
3 (3-0-6)
75624359-59 Thai Society, Economics and Politics
 การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย
3 (3-0-6)
75624459-59 International Relations
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
75627559-59 Organization Theory
 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-6)
75632959-59 Office Management and Procurement
 การบริหารสำนักงานและการพัสดุ
3 (3-0-6)
75634559-59 Thai Local Government Organization Administration
 การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นของไทย
3 (3-0-6)
75635359-59 Quality Management
 การบริหารจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
75635459-59 Organization Behavior
 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
3 (3-0-6)
75635559-59 Organization Development
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
75635659-59 Organization Development and Change Management
 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
75635759-59 Strategic Planning and Management
 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
75635859-59 Administration of the State Special Economic Zones
 การบริหารหน่วยงานของรัฐในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3 (3-0-6)
75637459-59 Laws on Administrative Procedure
 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
3 (3-0-6)
75642259-59 Management and Financial Analysis in Public Sector
 การจัดการและการวิเคราะห์งบการเงินภาครัฐ
3 (3-0-6)
75644659-59 Tax and Revenue Administration
 การบริหารภาษีอากรและรายได้ของรัฐ
3 (3-0-6)
75645759-59 Conflict Management and Negotiation
 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
75645959-59 Small and Medium Enterprise Management
 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
75646159-59 Risk Management
 การบริหารความเสี่ยง
3 (3-0-6)
75646259-59 Community Enterprise Management
 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (3-0-6)
75646359-59 Introduction to Entrepreneurship
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
75648159-59 Seminar in Public Administration
 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
75648259-59 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)
75648359-59 Preparation for Careers
 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
1 (0-2-1)
75648459-59 Internship
 ฝึกงาน
6 (0-18-9)

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี: เลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนใน/นอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29