เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : 
 คณะ : 
 หลักสูตร : %

 1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร เรียน 257 ไม่เกิน 263 นก.หน่วยกิตต่ำสุด : 257
 2. โครงสร้างหลักสูตร (ใช้ 2554)ใช้กับนิสิต 2555หน่วยกิตต่ำสุด : 257
 3. 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เรียน 3 ปี เกรด >2.00)หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 3.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
550201-54 English for Medicine
 ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์
3 (3-0-6)

 3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265109-54 Integrated Humanities
 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
671101-54 Integrated Social Sciences
 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)

 3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)หน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 3.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
306106-54 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
2 (2-0-4)
309103-54 Marine Science
 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
2 (2-0-4)

 3.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 3.6 กลุ่มวิชาการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)

 4. 2. หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 221
 4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 81
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302114-55 Calculus for Health Science
 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
303105-55 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (3-0-6)
303106-55 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1 (0-3-1)
303221-55 Organic Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1 (0-3-1)
303227-55 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
3 (3-0-6)
306103-55 Medical Biology
 ชีววิทยาสำหรับแพทยศาสตร์
3 (3-0-6)
306104-55 Medical Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับแพทยศาสตร์
1 (0-3-1)
308108-55 Medical Physics
 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
3 (3-0-6)
308109-55 Medical Physics Laboratory
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
1 (0-3-1)
316203-55 Basic Medical Biochemistry
 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
4 (3-3-6)
584301-55 Clinical Pathology
 พยาธิวิทยาคลินิก
4 (3-3-6)
584302-55 Systemic Pathology
 พยาธิวิทยาระบบ
4 (3-3-6)
680201-55 Systemic Human Gross Anatomy I
 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เชิงระบบ 1
4 (3-3-6)
680202-55 Systemic Human Gross Anatomy II
 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เชิงระบบ 2
4 (3-3-6)
680203-55 Developmental Anatomy
 พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์
3 (3-0-6)
680204-55 Neurobiology
 ประสาทชีววิทยา
4 (3-3-6)
680205-55 Human Microanatomy
 จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
4 (3-3-6)
680215-55 Medical Physiology I
 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 1
4 (3-3-6)
680216-55 Medical Physiology II
 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 2
4 (3-3-6)
680295-55 Cell and Molecular Biology
 เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล์
3 (3-0-6)
680321-55 Human Genetics and Genetics Engineering
 พันธุศาสตร์มนุษย์และพันธุวิศวกรรม
2 (2-0-4)
680323-55 Medical Immunology
 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์
3 (2-3-4)
680326-55 Clinical Microbiology
 จุลชีววิทยาทางคลินิก
3 (2-3-4)
680331-55 Parasitology
 ปรสิตวิทยา
3 (2-3-4)
680341-55 General Pathology
 พยาธิวิทยาทั่วไป
4 (3-3-6)
792334-55 Medical Pharmacology I
 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1
3 (2-3-4)
792335-55 Medical Pharmacology II
 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2
2 (1-3-2)

 4.2 กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 136
 4.2.1 สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
560101-55 Community and Family Medicine I
 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
2 (1-3-2)
560202-55 Community and Family Medicine II
 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2
1 (0-3-1)
560203-55 Community and Family Medicine III
 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 3
2 (1-3-2)
560404-55 Community and Family Medicine IV
 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 4
2 (1-3-2)
560505-55 Community and Family Medicine V
 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 5
3 (1-6-2)
560506-55 Preventive Medicine and Health Promotion
 เวชศาสตร์ป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ
2 (1-3-2)
560507-55 Ambulatory Medicine and Palliative care
 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและการดูแลแบบประคับประคอง
2 (1-3-2)
560608-55 Clerkship in Ambulatory Medicine and Geriatric Medicine
 เวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
2 (1-3-2)
560609-55 Management in Public Health and Health Services
 การบริหารงานสาธารณสุขและงานบริการสุขภาพ
2 (1-3-2)
560610-55 Clerkship in Family and Community Medicine
 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ครอบครัวชุมชน
2 (0-6-2)

 4.2.2 สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
562501-55 Psychiatry
 จิตเวชศาสตร์
4 (2-6-4)

 4.2.3 สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
564501-55 Occupational Medicine
 อาชีวเวชศาสตร์
2 (1-3-2)

 4.2.4 สาขาวิชาพื้นฐานทางคลีนิคและเวชจริยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
570301-55 Foundations of Clinical Practice and Medical Ethics
 พื้นฐานทางคลินิกและเวชจริยศาสตร์
2 (1-3-2)
570305-55 Introduction to Behavioral Science
 พฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น
1 (1-0-2)
570602-55 Medical Ethics and Communication Skills in Clinical Practice
 เวชจริยศาสตร์และทักษะการสื่อสารในเวชปฏิบัติ
2 (1-3-2)

 4.2.5 สาขาวิชาสหสาขาทางคลีนิคหน่วยกิตต่ำสุด : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
566501-55 Rehabilitation Medicine
 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2 (1-3-2)
568501-55 Forensic Medicine
 นิติเวชศาสตร์
3 (2-3-4)
570403-55 Introduction to Clinic
 บทนำทางคลินิก
4 (2-6-4)
572301-55 Evidence-based Medicine I
 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 1
2 (1-3-2)
572302-55 Evidence-based Medicine II
 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 2
1 (0-3-1)
572503-55 Evidence-based Medicine III
 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 3
1 (0-3-1)
572504-55 Clinical Epidemiology and Research
 วิทยาการระบาดและการวิจัยทางคลินิก
2 (1-3-2)
574501-55 Emergency Medicine
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2 (1-3-2)
574602-55 Clerkship Emergency Medicine
 เวชปฏิบัติเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2 (0-6-2)
576501-55 Basic Anesthesiology
 วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน
2 (1-3-2)
578401-55 Diagnostic Radiology
 รังสีวิทยาวินิจฉัย
2 (1-3-2)
588601-55 Marine and Travel Medicine
 เวชศาสตร์ทางทะเลและการเดินทางท่องเที่ยว
2 (1-3-2)

 4.2.6 สาขาวิชาที่ไม่มีการผ่าตัดหน่วยกิตต่ำสุด : 37
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
580401-55 Medicine I
 อายุรศาสตร์ 1
4 (3-3-6)
580402-55 Medicine II
 อายุรศาสตร์ 2
3 (1-6-2)
580403-55 Medicine III
 อายุรศาสตร์ 3
3 (1-6-2)
580504-55 Medicine IV
 อายุรศาสตร์ 4
3 (2-3-4)
580505-55 Medicine V
 อายุรศาสตร์ 5
3 (2-3-4)
580606-55 Clerkship in Medicine I
 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 1
3 (0-9-3)
580607-55 Clerkship in Medicine II
 เวชปฏิบัติอายุรศาสตร์ 2
3 (0-9-3)
582401-55 Pediatrics I
 กุมารเวชศาสตร์ 1
3 (2-3-4)
582402-55 Pediatrics II
 กุมารเวชศาสตร์ 2
3 (2-3-4)
582403-55 Pediatrics III
 กุมารเวชศาสตร์ 3
3 (1-6-2)
582604-55 Clerkship in Pediatrics I
 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 1
3 (0-9-3)
582605-55 Clerkship in Pediatrics II
 เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ 2
3 (0-9-3)

 4.2.7 สาขาวิชาที่มีการผ่าตัดหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
590400-55 Surgery I
 ศัลยศาสตร์ 1
4 (3-3-6)
590401-55 Surgery II
 ศัลยศาสตร์ 2
3 (1-6-2)
590410-55 Procedures in Surgery I
 ศัลยศาสตร์หัตถการ 1
3 (0-9-3)
590502-55 Surgery III
 ศัลยศาสตร์ 3
2 (1-3-2)
590511-55 Procedures in Surgery II
 ศัลยศาสตร์หัตถการ 2
2 (0-6-2)
590603-55 Clerkship in Surgery I
 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 1
3 (0-9-3)
590604-55 Clerkship in Surgery II
 เวชปฏิบัติศัลยศาสตร์ 2
3 (0-9-3)
592501-55 Ophthalmology
 จักษุวิทยา
2 (1-3-2)
592502-55 Otolaryngology
 โสต ศอ นาสิกวิทยา
2 (1-3-2)
594501-55 Orthopedics
 ออร์โธปิดิกส์
2 (1-3-2)
594602-55 Clerkship in Orthopedics
 เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์
2 (0-6-2)
596400-55 Obstetrics and Gynecology I
 สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 1
4 (3-3-6)
596401-55 Obstetrics and Gynecology II
 สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 2
3 (1-6-2)
596410-55 Skills in Obstetrics and Gynecology
 สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยาหัตถการ
2 (0-6-2)
596602-55 Clerkship in Obstetrics and Gynecology I
 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 1
3 (0-9-3)
596611-55 Clerkship in Obstetrics and Gynecology II
 เวชปฏิบัติสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา 2
3 (0-9-3)

 4.3 กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
560611-55 End of Life Care
 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2 (1-3-2)
562503-55 Practice in Primary Care Psychiatry
 ปฏิบัติจิตเวชศาสตร์ในการบริบาลปฐมภูมิ
2 (0-6-2)
562504-55 Child and Adolescent Psychiatry
 จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
2 (1-3-2)
566502-55 Rehabilitation in Neurological Disorder
 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ป่วยทางระบบประสาท
2 (0-6-2)
570504-55 Stress Management and Self Development
 การจัดการกับความเครียดและการพัฒนาตนเอง
2 (1-3-2)
572605-55 Practice in Clinical Research
 ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก
2 (0-6-2)
574604-55 Practice in Emergency Medical Services
 ปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่
2 (0-6-2)
576502-55 Applied Anesthesiology : Complicated Anesthesia
 วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : วิสัญญีซับซ้อน
2 (0-6-2)
576503-55 Applied Anesthesiology : Respiratory Care
 วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : การบำบัดทางระบบหายใจ
2 (0-6-2)
576604-55 Applied Anesthesiology : Intensive Care
 วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : การดูแลผู้ป่วยหนัก
2 (1-3-2)
576605-55 Applied Anesthesiology : Pain Management
 วิสัญญีวิทยาประยุกต์ : การระงับปวด
2 (1-3-2)
578602-55 Radiotherapy and Nuclear Medicine
 รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
2 (1-3-2)
580318-55 Clinical Correlation
 การประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์สู่คลินิก
2 (1-3-2)
580608-55 Gerontology
 พฤฒิวิทยา
2 (1-3-2)
580609-55 Cardiology
 หทัยวิทยา
2 (0-6-2)
580610-55 Neurology
 ประสาทวิทยา
2 (0-6-2)
580611-55 Hematology
 โลหิตวิทยา
2 (0-6-2)
580612-55 Gastroenterology
 วิทยาทางเดินอาหาร
2 (0-6-2)
580613-55 Nephrology
 วักกวิทยา
2 (0-6-2)
580614-55 Respiratory Disease
 โรคระบบหายใจ
2 (0-6-2)
580615-55 Endocrinology
 วิทยาต่อมไร้ท่อ
2 (0-6-2)
580617-55 Allergy, Immunology and Rheumatology
 โรคภูมิแพ้ วิทยาภูมิคุ้มกัน และวิทยารูมาติก
2 (0-6-2)
582507-55 Neonatology
 ทารกแรกเกิด
2 (0-6-2)
582509-55 Allergic diseases in childhood
 โรคภูมิแพ้ในเด็ก
2 (1-3-2)
582510-55 Developmental and Behavioral Pediatrics
 พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
2 (1-3-2)
582616-55 Infectious Disease
 โรคติดเชื้อ
2 (1-3-2)
590512-55 Clinical Experience in Traumatic Patient
 ประสบการณ์ทางคลินิกผู้ป่วยอุบัติเหตุ
2 (0-6-2)
590513-55 Clinical Experience in Urology
 ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
2 (0-6-2)
590514-55 Clinical Experience in Pediatric Surgery
 ประสบการณ์ทางคลินิกกุมารศัลยศาสตร์
2 (0-6-2)
590515-55 Clinical Experience in Plastic Surgery
 ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่ง
2 (0-6-2)
590516-55 Clinical Experience in Cardio-thoracic Surgery
 ประสบการณ์ทางคลินิกศัลยศาสตร์หัวใจ และทรวงอก
2 (0-6-2)
590517-55 Clinical Experience in Neurosurgery
 ประสบการณ์ทางคลินิกประสาทศัลยศาสตร์
2 (0-6-2)
592603-55 Applied Ophthalmology
 จักษุวิทยาประยุกต์
2 (0-6-2)
592604-55 Applied Otolaryngology
 โสต ศอ นาสิก วิทยาประยุกต์
2 (0-6-2)
594603-55 Clinical Experience in Orthopedics
 ประสบการณ์ทางคลินิกออร์โธปิดิกส์
2 (0-6-2)
596603-55 Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology
 การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูงทางสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
2 (1-3-2)
598601-55 Clinical study & Observation
 ศึกษาและดูงานทางคลินิก
1 (0-3-1)
598602-55 Clinical Experience
 ประสบการณ์ทางคลินิก
2 (0-6-2)
598603-55 Clinical & Primary Care Experience
 ประสบการณ์ทางคลินิกและชุมชน
3 (0-9-3)
598604-55 International Clinical Experience
 ประสบการณ์ทางคลินิกในสถาบันต่างประเทศ
4 (0-12-4)

 4.3.1 ระดับปรีคลีนิคหน่วยกิตต่ำสุด : 2
 4.3.2 ระดับคลีนิคหน่วยกิตต่ำสุด : 2
 5. 3. หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 5.1 ระดับปรีคลีนิคหน่วยกิตต่ำสุด : 4
 5.2 ระดับคลีนิคหน่วยกิตต่ำสุด : 2
 6. Update 01สค2557หน่วยกิตต่ำสุด : -
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29