เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  2127038บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ เหมาจ่าย 1304 2.00
  2127027บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ใหม่ 58-ป.ตรี 4ปี ปกติ เหมาจ่าย 1304 2.00
  2127035บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ 1334 2.00
  2127016บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี ปกติ 1354 2.00
  2127011บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปรับปรุง 53-ป.ตรี 4ปี ปกติ 1324 2.00
  2127033บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ 1284 2.00
  2127034รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ 1294 2.00
  2127012รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี ปกติ 1264 2.00
  2127023วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 55-ป.ตรี 4ปี ปกติ 1384 2.00
  2127037วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ 1424 2.00
  2127036วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี ปกติ 1274 2.00
  2127017วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี ปกติ 1284 2.00
  2127039วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ) ปรับปรุง 62-ป.ตรี 4ปี ปกติ เหมาจ่าย 1274 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ   
  2527006บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปรับปรุง 53-ป.ตรี 4ปี พิเศษ เทียบโอน 1324 2.00
  2527009รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 59-ป.ตรี 4ปี พิเศษ เทียบโอน 1294 2.00
  2527002รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี พิเศษ 1264 2.00
  2527005รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี พิเศษ เทียบโอน 1264 2.00
  2527004วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ใหม่ 54-ป.ตรี 4ปี พิเศษ เทียบโอน 1284 2.00
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29