เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  2102261จิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ - ป.ตรี 4 ปี (59) -4 2.00
  2102067นศ.บ. กลุ่มวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1334 2.00
  2102065นศ.บ. กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1334 2.00
  2102070นศ.บ. กลุ่มวิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1334 2.00
  2102068นศ.บ. กลุ่มวิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1334 2.00
  2102066นศ.บ. กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1334 2.00
  2102256นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1354 2.00
  2102258นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1354 2.00
  2102257นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1354 2.00