เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  2101017พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 2561 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1224 2.00
  2101011พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1414 2.00
  2101015พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1434 2.00
  2101016พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1434 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ   
  2301100หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นิสิตอาคันตุกะ ป.ตรี พิเศษ -2 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)   
  2101010ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี 351 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  4001009Nursing Science (International Program) Plan A -เต็มเวลา (ปี 54) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001004Nursing Science (International Program) Plan B - ป.โท ปี 54 -2 3.00
  4001157การบริหารการพยาบาล - ป.โท (แผน ข.) 362 3.00
  4001078การพยาบาลเด็ก - ป.โท (แผน ข) 432 3.00
  4001082การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49 442 3.00
  4001083การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49 402 3.00
  4001088การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โท (แผน ก.) ปี 48 442 3.00
  4001181การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท (แผน ก.) 442 3.00
  4001137การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โท (แผน ก.) ปี 49 432 3.00
  4001084การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โท (แผน ก.) 452 3.00
  4001077พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49 362 3.00
  4001010พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 54- เต็มเวลา (แผน ก) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001261พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก) ทดลองเรียน -2 3.00
  4001253พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001001พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) ใหม่ 51- ป.โท (แผน ก) 392 3.00
  4001011พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท (แผน ก) เต็มเวลา เหมาจ่าย ทดลองเรียน -2 3.00
  4001012พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท แผน ก แบบ ก2 เต็มเวลา เหมาจ่าย 362 3.00
  4001002พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) 362 3.00
  4001007พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001079พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก) 432 3.00
  4001262พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001008พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา แผน ก. (เหมาจ่าย) 362 3.00
  4001018พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001019พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย ทดลองเรียน 362 3.00
  4001006พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โท (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย 362 3.00
  4001005พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) -2 3.00
  4001013พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001015พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย ทดลองเรียน -2 3.00
  4001256พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Adult Nursing Pathway ปรับปรุง 55 - ป.โทเต็มเวลา แผน ก -2 3.00
  4001254พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Community Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก -2 3.00
  4001257พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Gerontological Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก -2 3.00
  4001255พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Maternity Nursing and Midwifery Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก -2 3.00
  4001258พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Mental Health & Psychiatric Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก -2 3.00
  4001260พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Nursing Administration plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 -2 3.00
  4001259พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Pediatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 -2 3.00
  4001003พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 54 - ป.โท แผน ก. 362 3.00
  4001016พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001017พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Nursing Administration Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 -2 3.00
  4001014พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ   
  4101156การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ 362 3.00
  4101078การพยาบาลเด็ก - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) 432 3.00
  4101086การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49 442 3.00
  4101087การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาจ่าย ปี 49 442 3.00
  4101084การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ศูนย์เรียนนครสวรรค์ 442 3.00
  4101182การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 46 452 3.00
  4101077พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก) 362 3.00
  4101002พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 382 3.00
  4101008พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4101015พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก เหมาจ่าย -2 3.00
  4101022พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 362 3.00
  4101021พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย ทดลองเรียน 362 3.00
  4101001พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) - ใหม่ 51 ป.โท พิเศษ (แผน ก) 392 3.00
  4101020พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 60 ป.โทพิเศษ (แผน ก) เหมาจ่าย 362 3.00
  4101018พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) ปรับปรุง 60 - ป.โทพิเศษ (แผน ก) เหมาจ่าย ทดลองเรียน -2 3.00
  4101079พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 432 3.00
  4101007พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก -2 3.00
  4101014พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 -ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ก -2 3.00
  4101083พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 442 3.00
  4101009พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 - ป.โทพิเศษ แผน ข -2 3.00
  4101005พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 362 3.00
  4101085พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48 442 3.00
  4101181พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก) 442 3.00
  4101003พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 382 3.00
  4101013พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 382 3.00
  4101017พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทไม่เต็มเวลา (แผน ก) เหมาจ่าย แบบ 38 หน่วยกิต 382 3.00
  4101019พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก แบบ 38 หน่วยกิต ทดลองเรียน 382 3.00
  4101016พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 362 3.00
  4101137พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49 422 3.00
  4101006พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 362 3.00
  4101004พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามัย) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 382 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ   
  5001003Nursing Science (Inter) - ป.เอก (ปี 48) -3 3.00
  5001006ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 55 - ป.เอกเต็มเวลา -3 3.00
  5001005ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตร นานาชาติ ปรับปรุง 55 - ป.เอก 523 3.00
  5001007ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุง 61 - ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.1 523 3.00
  5001004พยาบาลศาสตร์ - ป.เอก ปี 48 603 3.00
  5001001พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48 603 2.00
  5001002พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48 603 3.00
  ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ   
  2101193พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538 - ป.ตรี 2 ปีต่อเนื่อง : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี -0 0.00
  2101192พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี -0 0.00
  2101190พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี -0 2.00
  2101201พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี -0 0.00
  2101200พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี -0 2.00
  2101203พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี -0 2.00
  2101202พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี -0 2.00
  2101191พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2538-ป.ตรี(ต่อเนื่อง2ปี) : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี -0 2.00
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29