ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
นิสิตที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นิสิตดำเนินการชำระล่าช้าได้ที่กองคลังฯ ชั้น 3 ตึกภปร. ภายใน 23 มิ.ย. 2562 โดยเสียค่าปรับร้อยละ 1 บาทต่อเดือน หากเกินช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกคัดพ้นสภาพ
หากนิสิตท่านใดยังไม่มีใบชำระเงินให้พิมพ์ใบชำระเงินได้ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 ตึกศูนย์กิจกรรมนิสิต


Click เพื่อขยาย
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2562
 2.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย 2561(ด่วนที่สุด)
นิสิตระดับปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 14 มิ.ย. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 23 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป


วิทยาลัยนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 18 เม.ย. 2562 รับเอกสารได้วันพุธที่ 8 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 19 เม.ย. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 1 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 7 มิ.ย. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป


คลิกเพื่อ ตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา

**โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
(นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
กรณีมารับเอกสารแทนต้องใช้เอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเอกสาร
2.บัตรนิสิตตัวจริงของเจ้าของเอกสาร
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับแทน

**การรับเอกสารเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิดบริการถึง 20.30 น. ส่วนวันอื่นๆ ตามเวลาราชการ
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2561
 3.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)

**นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและชำระเงินตามกำหนดเวลา หากนิสิตไม่ได้ยื่นสำเร็จการศึกษาทางกองทะบียนฯ จะไม่เสนอชื่อสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน 2561
Click เพื่อขยาย

คู่มือการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2562
 4.ข่าวการสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ (BUU-CET U) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตปีีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา

เพราะฉะนั้น นิสิตที่มีรหัสตั้งแต่ 59 เป็นต้นไป ทุกคนจะต้องเข้ารับการสอบ BUU-CET U โดยทุกคนจะต้องเข้าสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อวัดผลก่อนเข้าเรียน และครั้งที่สองเพื่อวัดผลก่อนสำเร็จการศึกษา

Click เพื่ออ่านรายละเอียดการสอบ (คู่มือทดสอบ) >>> https://goo.gl/pmxdFc
Click เพื่อสมัครสอบ >>> https://exitexam.buu.ac.th
นิสิตสามารถดูรายละเอียดที่ Website: http://li.buu.ac.th ของสถาบันภาษา
E-mail : li@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3839 0110
โทรศัพท์ภายใน 2700 ต่อ 402

ประกาศโดย   สถาบันภาษา   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2561
 5.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
1. Download แบบฟอร์มที่ https://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557