ประกาศเรื่อง
 1.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย 2559(ด่วนมาก)
นิสิตระดับปริญาตรี
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 มิ.ย. 2560
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้จนถึงวันที่ 15 ก.ค. 60

 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 มิ.ย. 2560
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.-15 ก.ค. 60

  **โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
  (นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2560
   2.ปฏิทินภาคฤดูร้อน ปี 2559(ด่วนมาก)
 • ช่วงพิมพ์ใบค่าเทอม วันที่ 16-23 มิ.ย. 2560

 • ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์
  ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 • วันที่ 19-23 มิ.ย. 2560

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2560
   3.ช่วงชำระค่าเทอม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

  Click เพื่อขยาย
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2560
   4.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

  Click เพื่อขยาย
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2560
   5.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   6.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557