เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคเรียนที่ 2/2558(ด่วนที่สุด)
สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษวิทยาศาสตร์(คณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา ฟิสิกส์ศึกษา ยกเว้นคณิตศาสตร์ศึกษาที่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ที่ศึกษาเฉพาะช่วงฤดูร้อน
 • ช่วงวันชำระค่าลงทะเบียนเรียนหรือรักษาสภาพ
  วันที่ 4-8 เม.ย. 2559

 • โดยนิสิตที่รักษาสภาพยื่นคำร้อง RE10 ที่กองทะเบียนภายในวันที่ 3 เม.ย. 2559(นิสิตรหัส 57 ที่เข้าฤดูร้อนและรหัสที่น้อยกว่า)


  นิสิตที่ยื่นเรื่องกู้ยืมเพื่อการศึกษาดังมีรายชื่อต่อไปนี้ คลิก
  สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าปรับภายใน 29 ก.พ. 2559


  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2559
   2.ประกาศการรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
  นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  ที่สำเร็จการศึกษา 20 ม.ค. 59 รับเอกสารได้วันที่ 11 ก.พ. 59 เป็นต้นไป

  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ที่สำเร็จการศึกษา 29 ธ.ค. 58 รับเอกสารที่วิทยาเขตสระแก้วได้วันที่ 3 ก.พ. 59 เป็นต้นไป

  นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
  ที่สำเร็จการศึกษา 22 ม.ค. 59 รับเอกสารได้วันที่ 4 ก.พ. 59 เป็นต้นไป

  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  ที่สำเร็จการศึกษา 22 ม.ค. 59 รับเอกสารที่วิทยาเขตจันทบุรีได้วันที่ 10 ก.พ. 59 เป็นต้นไป

  นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล
  ที่สำเร็จการศึกษา 22 ม.ค. 59 รับเอกสารที่วิทยาเขตจันทบุรีได้วันที่ 10 ก.พ. 59 เป็นต้นไป

  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
  ที่สำเร็จการศึกษา 15 ม.ค. 59 รับเอกสารได้วันที่ 1 ก.พ. 59 เป็นต้นไป

  นิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  ที่สำเร็จการศึกษา 20 ม.ค. 59 รับเอกสารได้วันที่ 1 ก.พ. 59 เป็นต้นไป

  นิสิตคณะสหเวชศาสตร์
  ที่สำเร็จการศึกษา 18 ม.ค. 59 รับเอกสารได้วันที่ 23 ม.ค. 59 เป็นต้นไป

  นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
  ที่สำเร็จการศึกษา 18 ม.ค. 59 รับเอกสารได้วันที่ 23 ม.ค. 59 เป็นต้นไป

  นิสิตคณะโลจิสติกส์
  ที่สำเร็จการศึกษา 11 ม.ค. 59 รับเอกสารได้วันที่ 23 ม.ค. 59 เป็นต้นไป

  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
  ที่สำเร็จการศึกษา 15 ม.ค. 59 รับเอกสารได้วันที่ 27 ม.ค. 59 เป็นต้นไป

  เอกสารที่ใช้รับเอกสาร
  บัตรนิสิต (หากสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความและบัตรประชาชนมารับแทน)

  ตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2559
   3.กำหนดการแจ้งขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
  นิสิตทุกระดับระดับที่ลงทะเบียนครบหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2/2558
 • ช่วงขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาวันที่ 1-13 มี.ค. 2559

 • ช่วงชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาที่ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์
  ธ.กสิกรไทย หรือธ.ธนชาติ
  ช่วงวันที่ 21-25 มี.ค. 2559

 • ช่วงส่งเอกสารที่กองทะเบียนฯ 28-31 มี.ค. 2559
  คู่มือขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2559
   4.ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 25-26 เม.ย. 59
  รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ประจำปีการศึกษา 2557 คลิก

  **ส่วนกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

  รายชื่อผู้ขอเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านในวันพระราชทานปริญญาบัตร คลิก
  ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องของยศที่ขอเปลี่ยน หากกรณีไม่มีรายชื่อหรือยศไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อกองทะเบียนฯ โดยด่วน
  **นิสิตสามารถยื่นเอกสารขอเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านภายในวันที่ 20 มี.ค. 2559 โดยใช้สำเนาใบแต่งตั้งยศมายื่นที่กองทะเบียนฯ


  รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรจากวันที่ 25-26 เม.ย 2559 ไปรอบถัดไป คลิก
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29