เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557(มี.ค.-พ.ค.)(ด่วนที่สุด)
เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ที่เข้าเรียนเทอมฤดูร้อน

ผู้ที่ชำระเงินภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ไม่ทัน
 • ให้ชำระเงินที่กองคลังฯ ชั้น 3 ตึกภปร. โดยเสียค่าปรับ ภายในวันที่ 5 เม.ย. 58

  เฉพาะนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รหัส 54
  กำหนดชำระเงินภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 • วันที่ 4-10 เม.ย. 2558 ชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ธนชาต หรือ ธ.กสิกรไทย

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2558
   2.การยื่นคำร้องขอรับปริญญา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
  สำหรับนิสิตที่ขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาไม่ทันตามกำหนด นิสิตจะทำรายการได้อีกครั้งในวันที่ 11 เม.ย. 2558 เป็นต้นไปโดยนิสิตต้องชำระระเงินที่กองคลังฯ ชั้น3 ตึกภปร.

  สำหรับนิสิตที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  ให้นำใบที่ชำระเงิน, RE15 และรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
  สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทยฯ ส่งรูป 2 นิ้ว 4 รูป
  ยื่นที่กองทะเบียนฯ
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2558
   3.ประกาศช่วงประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2557(ด่วน)
  ให้นิสิตทำการประเมินการเรียการสอนของอาจารย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในระหว่างวันที่ 17 เม.ย.-17 พ.ค. 2558 ในเว็บไซท์ http://assess.buu.ac.th
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพ   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2558
   4.กำหนดการภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
  ช่วงงดเรียนแบบติด W ในระบบ
 • วันที่ 16 ก.พ.– 11 พ.ค. 2558

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
   5.การลาออกสำหรับนิสิตปริญญาตรี เข้าปี 58 ที่รายงานตัวแล้ว และต้องการสมัคร Admissions  ปริญญาตรี เข้าปี 58 ที่รายงานตัวแล้ว และประสงค์จะสมัคร Admissions ต้องทำการลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนสมัคร โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ดาว์นโหลดคำร้องที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE11-1.pdf [เปิดกับ IE] หรือ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE11-1.doc

  2. กรอกคำร้องและแนบหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ที่ได้มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุ “ใช้สำหรับการยื่นลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา” ในสำเนา

  3. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง "ไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2558" หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 ซึ่งเอกสารต้องส่งถึงกองทะเบียนฯ "ไม่เกินวันที่ 1 พฤษภาคม 2558" เช่นกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาต้องส่งข้อมูลให้ ทปอ. หากไม่มั่นใจว่าจะถึงกองทะเบียนฯ ทันกำหนดหรือไม่ นิสิตควรมาส่งเอกสารด้วยตนเอง

  4. ตรวจสอบสถานะของตนเองได้ที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/check_status.asp

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/contact.asp
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2558
   6.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29