เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001012 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท แผน ก แบบ ก2 เต็มเวลา เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60910028 นางสาวชรินทร ผ่องกมลกุล- 8 พฤษภาคม 2563 อนุมัติ
2 60910040 นางสุกัญญา พินหอม- 13 พฤษภาคม 2563 อนุมัติ