เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51910339 นางสาวธันยมนย์ วงษ์ชีรี- 29 มีนาคม 2554 อนุมัติ
2 51912892 นางสาวนันทพร ปรากฏชื่อ- 29 มีนาคม 2554 อนุมัติ
3 51911135 นางสาววชรีกร สุวรรณมณี- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ