เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001076 : Nursing Science (International Program) Plan A - ป.โท ปี 49
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51913170 MR.DINH NGOC THANH- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ
2 51913187 Ms.DO THI LE HANG- 3 มีนาคม 2554 อนุมัติ
3 51913200 MR.PHUNG VAN LOI- 3 มีนาคม 2554 อนุมัติ