เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101182 : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 46
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47922183 นางสาวรพีพร สุวรรณวงศ์- 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
2 47922169 นางสาวปานจิต ปัจฉิมกุล- 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ