เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 44910130 นางสาวสินี กะราลัย- 22 เมษายน 2547 อนุมัติ
2 44910093 นางสาวนิรมล ธีระไตรรักษ์- 22 เมษายน 2547 อนุมัติ
3 44910082 นางสาวทัศนา หลีค้วน- 22 เมษายน 2547 อนุมัติ