เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52920709 นางจันทร์เพ็ญ สีเครือดง- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ
2 52920712 นางนัยนา กล้าขยัน- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ
3 52920715 นางเพ็ญจิต เสวิวัฒน์- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ
4 52920716 นางเพลินตา คำหลาย- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ
5 52920719 นางเยาวเรศ ก้านมะลิ- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ
6 52920722 นางสิริวิภา โรจนรัตนางกูร- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ
7 52920724 นางสุกานดา ตีพัดดี- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ
8 52920727 นางโศรดา ชุมนุ้ย- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ
9 52920728 นางอดาวัน ชมศิริ- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ
10 52920729 นางอรวรรณ เหมนวล- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ