เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101084 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ศูนย์เรียนนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47924620 นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ- 3 มีนาคม 2554 อนุมัติ
2 47924804 นางสาวสมจิตร ศรีเจริญวนะกิจ- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ
3 47924828 นางสาวอรินทร์ จรูญสิทธิ์- 4 เมษายน 2554 อนุมัติ