เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001181 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49911482 ร้อยโทหญิงพรนภา เจริญสันต์- 2 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
2 50910927 นายประสิทธิ์ ไกยราช- 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ