เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50910231 นางสาวมาณิกา อยู่สำราญ- 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
2 50912250 นางสาววลัยนารี พรมลา- 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ