เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50912242 นางสาวทัศนีย์ คนเล- 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
2 51910346 นางสาวธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์- 2 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
3 51910353 นางสาวเพียงเพ็ญ บุษมงคล- 2 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
4 51911374 นางสาววันชาติ แวดล้อม- 2 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
5 51912938 นางสาวจันทร์ฉาย ทองโปร่ง- 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ