เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001008 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา แผน ก. (เหมาจ่าย)
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57910180 นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ- 1 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
2 57910184 นางสาวปริษา เกยไชย- 30 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ