เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53000192 นางสาวฮาสนะห์ เลาะยะผา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
2 53000191 นางสาวฮาลีเมาะห์ ปูเตะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
3 53000190 นางสาวฮานีซะห์ แมเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
4 53000189 นางสาวฮันยานี หะยีอับดุลรอมัน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
5 53000188 นางสาวไอเซาะ มะแซ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
6 53000187 นายเอกพงศ์ รอเกตุ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
7 53000186 นางสาวอิลฮาม เจะมามะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
8 53000185 นายอิรฟาน มะมิง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
9 53000184 นางสาวอาอีเซาะห์ มะสาและ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
10 53000183 นางสาวอาอีซะฮ์ เม๊าะสนิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
11 53000182 นางสาวอาลีฟะห์ ยามูยีมะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
12 53000181 นางสาวอารีรัตน์ ชูปาน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
13 53000180 นางสาวอารีรัตน์ ดวงนิล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
14 53000179 นายอารีฟ บาโง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
15 53000178 นางสาวอายูซะห์ หะยีเจ๊ะอาแซ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
16 53000177 นางสาวอายูซะ เละดุวีอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
17 53000176 นางสาวอามีนา กาเจ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
18 53000175 นางสาวอาภรณ์ ทองนอกอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
19 53000174 นางสาวอาดีละห์ เตาะสาตู- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
20 53000173 นางสาวอาดิลลาร์ หะยีสาและ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
21 53000172 นางสาวอาซียะห์ หะมะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
22 53000171 นางสาวอาซีซ๊ะ แวกือจิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
23 53000170 นางสาวอาซีกิน ซากาปลายะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
24 53000169 นายอัสมาน สะอิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
25 53000168 นายอัลอามีน ยีเฮ็ง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
26 53000167 นายอัลฟิตตรี โตะหม๊ะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
27 53000166 นายอัรพันธ์ สนิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
28 53000165 นายอับดุลรอแม ดอเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
29 53000164 นางสาวอัญชลี ช่างไม้- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
30 53000163 นางสาวอัจฉราพร ฆวีวงค์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
31 53000162 นางสาวอัจฉรา สียา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
32 53000161 นางสาวอังคณาวรรณ อู่เงิน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
33 53000160 นางสาวอรุณพร จันทรศรี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
34 53000159 นางสาวอนิษา เพิ่มพูลอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
35 53000158 นายอนันต์ ดอเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
36 53000157 นางสาวอนัฐยา วุฒาพิทักษ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
37 53000156 นางสาวหิรัญญา หิมพรหมอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
38 53000155 นางสาวหานะ อาดัม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
39 53000154 นางสาวหรรษา ตุ่นสำอางค์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
40 53000153 นางสาวเสาวณีย์ ณ เขาแดง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
41 53000152 นางสาวสุไวบ๊ะ มะแล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
42 53000151 นางสาวสุวรรณา มั่งคั่ง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
43 53000150 นางสาวสุวดี งามทองประเสริฐ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
44 53000149 นางสาวสุไรณีย์ กาโฮง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
45 53000148 นางสาวสุภาวดี บุญชู- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
46 53000147 นางสาวสุภาพร ทองฟัก- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
47 53000146 นางสาวสุพัตรา เฟ็นดี้- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
48 53000144 นางสาวสุพรรษา นุชปาน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
49 53000145 นางสาวสุพรรษา ชัยเสนา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
50 53000143 นางสาวสุปราณี เมตตาปราณี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
51 53000142 นางสาวสุนิสา ฤทธิ์รุ่งอรุณ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
52 53000141 นางสาวสุดารัตน์ พราหมหีดอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
53 53000140 นางสาวสุฑารัตน์ วงศ์เจริญ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
54 53000139 นางสาวสุชาดา อัตตสรรค์สาธิตอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
55 53000138 นางสาวสุจิตรา บุญทอง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
56 53000137 นางสาวสุกานดา วรพิทย์พงศ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
57 53000136 นางสาวสุกัญญา อนันทบริพงค์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
58 53000135 นางสาวสีตีนอรฮาวา อุมา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
59 53000134 นางสาวสิริมา วีระอาชากุล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
60 53000133 นางสาวสิริภาวดี เหมธิมานนท์อันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
61 53000132 นางสาวสิรารัตน์ นิลจันทร์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
62 53000131 นางสาวสายศานติ์ มากจงดี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
63 53000130 นางสาวสากีย์นา โส๊ะหัด- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
64 53000129 นางสาวโศรยา กลิ่นสุคนธ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
65 53000128 นางสาวศิรินภา สติดี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
66 53000127 นางสาวศศิประภา สังข์สัจจธรรม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
67 53000126 นางสาวศศินิภา คำพรม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
68 53000125 นางสาวแวมารีย๊ะห์ เดง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
69 53000124 นางสาวแวซือนะ วาเตะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
70 53000123 นางสาววราพรรณ ศรีมุณี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
71 53000122 นางสาววรัญญา จันทร์แดง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
72 53000121 นายวรพล สุวรรณละออ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
73 53000120 นางสาววณชยางค์ ยอดอุดม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
74 53000119 นางสาวเลขญา วัฒน์ชัยพนา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
75 53000118 นางสาวลุฟนา อะเดหวี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
76 53000117 นางสาวลาวาตี ยูโซ๊ะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
77 53000116 นางสาวลาตีพะ เซ็ง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
78 53000115 นางสาวรูไวดา หะยีดอเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
79 53000114 นางสาวรุริญา เกิดกัน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
80 53000113 นางสาวรุจิรา สะมะแอ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
81 53000112 นางสาวรุจิกร บุญสม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
82 53000111 นางสาวราญาฎา สตาปอ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
83 53000110 นางสาวเมษา นิราโพธิ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
84 53000109 นางสาวเมธาพร หนูเวียง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
85 53000108 นายมูฮัมหมัดไซฟู ดอเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
86 53000107 นายมูฮัมหมัดซาอุดี สาและ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
87 53000106 นางสาวมูนา ยูโซะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
88 53000105 นางสาวมุรนีย์ หวังดำ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
89 53000104 นางสาวมุทิตา ชัยดี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
90 53000103 นางสาวมุกดา ธรรมวิเศษอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
91 53000102 นางสาวมาเรียณีย์ ฮามะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
92 53000101 นางสาวมารือมา ดือราฮิง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
93 53000100 นางสาวมารีสา สาเลง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
94 53000099 นางสาวมารีเย๊าะ วาโตะมะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
95 53000098 นางสาวมารดียะ สุ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
96 53000097 นางสาวมานีลา ยานา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
97 53000096 นางสาวมาดีฮะห์ สะมาโระ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
98 53000095 นางสาวมาซีฮ๊ะ มีมะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
99 53000094 นางสาวมาซีลัม เปาะอิแต- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
100 53000093 นางสาวมัสรียา ฮินนะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
101 53000092 นางสาวมัสตูรา มือแนง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
102 53000091 นายมะดาโอะ แวมะลี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
103 53000090 นางสาวมณีรัตน์ สอนสกุล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
104 53000089 นางสาวภัสราภรณ์ ละออเอี่ยม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
105 53000088 นางสาวภัทิรา ทัศนมณเฑียรอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
106 53000087 นางสาวภคภัทร พิชิตกุลธรรม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
107 53000086 นางสาวฟิตรียะห์ แดเบาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
108 53000085 นายฟาคูรูลรอซี ยาแล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
109 53000084 นางสาวพิลาวรรณ สุขเกษม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
110 53000083 นางสาวพิมพ์ษร เพ็งพินิจ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
111 53000082 นางสาวพิมพ์ชนก ศิริกาญจนะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
112 53000081 นางสาวพิชญ์สินี เมืองเชียงหวาน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
113 53000080 นางสาวพาซีย๊ะห์ ปาตง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
114 53000079 นายพันธการต์ สะอีด- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
115 53000078 นางสาวพัตเมาะห์ จะปะกิยา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
116 53000076 นางสาวพัชรี นพรัตน์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
117 53000077 นางสาวพัชรี สิงหเขตต์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
118 53000075 นางสาวพัชราภรณ์ สมชิต- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
119 53000074 นางสาวพรรณวิภา ดอเล๊าะอันดับ 1 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
120 53000073 นางสาวพรรณวิภา เกิดสุข- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
121 53000072 นางสาวพรพิมล ศรีม่วง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
122 53000071 นางสาวพรพิมล พิยะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
123 53000070 นางสาวปุณญิศาฐ์ จรินทร์ธนันต์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
124 53000069 นายปัทวี ใบจิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
125 53000068 นางสาวปัทมา พรมมิอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
126 53000067 นางสาวปรียาภรณ์ อินทโชติ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
127 53000066 นางสาวนูไอนี ดีสะเอะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
128 53000065 นางสาวนูรุลฮูดา โต๊ะตาหยง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
129 53000064 นางสาวนูรีฮัน มะสะแห- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
130 53000063 นางสาวนูรีฮัน มะรอแม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
131 53000062 นางสาวนูรีฮัน เบ็ญลาเต็ฟ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
132 53000061 นางสาวนูรฮายาตี สาแม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
133 53000060 นางสาวนูรไลลา ดอละ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
134 53000059 นางสาวนูรกัสมา สาแล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
135 53000058 นางสาวนุสรี ดอเล๊าะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
136 53000057 นางสาวนุสรา เจะเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
137 53000056 นางสาวนุรอาซีกีน เซ็งมะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
138 53000055 นางสาวนุรมา จะปะกิยา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
139 53000054 นางสาวนิโลบล บุญกระเตื้อง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
140 53000053 นางสาวนิลาตีฟา พงศารุจิรัตน์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
141 53000052 นางสาวนินูรวาฮีดา สาแล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
142 53000051 นางสาวนิตยา อรปัญญา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
143 53000050 นางสาวนาริณี รื่นเจริญ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
144 53000049 นางสาวนารานี ยาตาเยะอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
145 53000048 นางสาวนาตยา มุทะจันทร์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
146 53000047 นายนาซือรี ซูตี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
147 53000046 นางสาวนาซาลวานี มะเด็ง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
148 53000045 นางสาวนันทพร ยิ้มตระกูล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
149 53000044 นางสาวนริศรา กองสุข- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
150 53000043 นางสาวนรัญญา ปุยุ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
151 53000042 นางสาวนภาลัย ศิริ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
152 53000041 นายธิปไตย ชูเลขา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
153 53000040 นายธนุส ลาโหยด- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
154 53000039 นางสาวเด่นนภา สุขสำราญ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
155 53000038 นายดุลย์บีซี มูอิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
156 53000037 นางสาวดารีย์ หวังดำ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
157 53000036 นางสาวดาริณี ชาลีทา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
158 53000035 นางสาวดารารัตน์ รัตตานนท์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
159 53000034 นางสาวดลฤดี โฉมจังหวัด- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
160 53000033 นางสาวณัฐสุดา หลำหมัน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
161 53000032 นางสาวณัฐรียา ประเสริฐสิทธิ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
162 53000031 นางสาวณัฐพร วงษ์จันทร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
163 53000030 นางสาวณัฎฐพร เตชะสา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
164 53000029 นางสาวฐิตารีย์ ดิษาภิรมย์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
165 53000028 นางสาวไซนูรี มะสาแม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
166 53000027 นายโซเพียน ซูหลง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
167 53000026 นางสาวซาลีฮา เซะอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
168 53000025 นายซารูดิน ยูโซะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
169 53000024 นางสาวซาบารียะห์ ดาแฮ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
170 53000023 นางสาวซานียะห์ หามะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
171 53000022 นางสาวซานานีย์ มะสาตะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
172 53000021 นายซอฟฟาน แปแนะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
173 53000020 นางสาวชลการ คงศิริ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
174 53000019 นางสาวจุฑามาศ คำอุดม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
175 53000018 นางสาวจิราพร จงสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
176 53000017 นางสาวจินตนา เพชรรัตน์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
177 53000016 นายจิตติพล เพ็ชรสุข- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
178 53000015 นางสาวจรรยา สนิทกุล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
179 53000014 นายคณนสนันท์ ศรีสกุลรังษี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
180 53000013 นางสาวเกศินี ไชยโม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
181 53000012 นางสาวกูอามีดา กูบูโด- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
182 53000011 นางสาวกุสุมา มะดาวา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
183 53000010 นางสาวการ์ตีนี รอห์ฮีม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
184 53000009 นางสาวกาญจนาพร วิเชียรรัตน์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
185 53000008 นางสาวกัสหม๊ะ สแม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
186 53000007 นางสาวกัลยา อนุสาสนนันท์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
187 53000006 นายกัมพล สกุลวิทูรไทย- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
188 53000005 นางสาวกษมา มนเทวินท์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
189 53000004 นางสาวกฤษณา อุไรศรีพงศ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
190 53000003 นางสาวกมลรัตน์ ชุณหเกษม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
191 53000001 นางสาวกมลทิพย์ เพชรห้วน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
192 53000002 นางสาวกมลทิพย์ เกียรติจรูญเลิศ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29