เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51912938 นางสาวจันทร์ฉาย ทองโปร่ง- 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
2 50912242 นางสาวทัศนีย์ คนเล- 19 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
3 51910346 นางสาวธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์- 2 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
4 51910353 นางสาวเพียงเพ็ญ บุษมงคล- 2 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
5 51911374 นางสาววันชาติ แวดล้อม- 2 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29