เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49920644 นางสาวอังคณา ธัญวัฒน์สวัสดิ์- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
2 50920551 นางสาวสุกฤตา สีบานเย็น- 5 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
3 50920537 นางรุ่งรัตน์ ชวนชาติ- 5 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
4 50920506 นางธัญญาภรณ์ ปิ่นแก้ว- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
5 50927444 นางสาวทิพย์ภาพร ประยูรสวัสดิ์เดช- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29