เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50910972 นางสาวคัทชลี นพเธา- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
2 50910989 นางธัญพัฒน สกุลนิรันดร- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
3 51912909 ร้อยเอกหญิงนาตยา แสงใส- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
4 51911367 นางสาวไพเราะ เทพมาลาพันธ์ศิริ- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
5 50912234 นางสาวยอดขวัญ ชื่นบาน- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
6 50911009 นางสาวแสงตะวัน บุญรอด- 14 กรกฎาคม 2553 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29