เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 51510492 นางอุทัยรัตน์ พ่วงความสุข- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
2 51510485 นายอัษฎา โพธิ์แก้ว- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
3 51510478 นางวริศนันท์ วรรณวิสิน- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
4 51510461 พันจ่าเอกอดิเรก พรหมพินิจ- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
5 51510447 นางแสงระวี มีมงคล- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
6 51510423 นางสิรินา จิตต์หาญ- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
7 51510416 นางสำราญ ยิ้มมงคล- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
8 51510409 นางสมจิตร พิมลสกุล- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
9 51510386 นางวิมล สิทธิบุตร- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
10 51510379 เรือเอกวิม แสงโชติ- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
11 51510362 นางวิชุดา บำเรอวงษ์- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
12 51510331 พันจ่าเอกมุนี อันทะบาล- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
13 51510324 นางมายุลา จันทร์โพธิ์- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
14 51510317 นางพุทธชาติ สว่างเนตร- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
15 51510300 นางพีรดา ทองงาม- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
16 51510294 นางสาวพัชรี เขียวสอาด- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
17 51510287 นางพรรณธิพา ปานนุ่ม- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
18 51510263 นางพรจันทร์ ฟุ้งสวัสดิ์- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
19 51510256 นางสาวพยงค์ คุ้มทรัพย์- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
20 51510249 นางปรานอม วรสายัณห์- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
21 51510232 นางสาวประยงค์ คงสมร- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
22 51510225 นางประไพ เข็มเฉลิม- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
23 51510201 นางบุญตา ศรีเกษม- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
24 51510195 นางนวรัตน์ แสงโทโพธิ์- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
25 51510140 นางณัฎฐ์จิรภัค เจริญเรืองเดช- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
26 51510133 นางธัญดา วงพิจิตร- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
27 51510126 นางทิพวรรณ ฝอยหิรัญ- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
28 51510119 จ่าเอกตะวัน คำมา- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
29 51510096 นางสาวพิมพ์ลดา รอดมี- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
30 51510072 นายจีรศักดิ์ พุทธนิยม- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
31 51510058 นางขนิษฐา จิตต์สมุทร- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
32 51510034 นางกุหลาบ รัตนาภิชาติ- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
33 51510010 นางกันยา บุญรักษา- 27 ตุลาคม 2553 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29