เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101195 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53000194 นางสาวกนกวรรณ กางทองอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
2 53000195 นางสาวกนกวรรณ พิลาวงศ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
3 53000196 นางสาวกมลพร สีแสงจันทร์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
4 53000197 นางสาวกรรณิกา จุลทั่วทึก- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
5 53000198 นางสาวกรรณิการ์ งามแสง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
6 53000199 นางสาวกรรณิการ์ ร่มทับทิม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
7 53000200 นายกฤษฎา บุญพานิชย์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
8 53000201 นางสาวกอแก้ว ศิลา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
9 53000202 นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์เอนอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
10 53000203 นางสาวกัณณิกา เล้าเจริญอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
11 53000204 นางสาวกัลยาณี สำราญบุตร- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
12 53000205 นางสาวกาญจนา จินะไชย- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
13 53000206 นางสาวกาญจนา เจริญสุข- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
14 53000207 นางสาวกาญจนา นพรัตน์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
15 53000208 นายกิตติศักดิ์ วงค์ศรีชา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
16 53000209 นางสาวกูนาถเดีย ปูลา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
17 53000210 นางสาวเกศริน บุญชู- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
18 53000211 นางสาวเกศินี สุขเจริญ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
19 53000212 นางสาวจารุวรรณ์ ท่าม่วงอันดับ 1 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
20 53000213 นายจีรศักดิ์ หน่อจันทร์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
21 53000214 นางสาวจุฑามาศ บัวคำ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
22 53000215 นางสาวจุฑามาศ วันเอียด- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
23 53000216 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุณยะวัน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
24 53000217 นางสาวฉันทพิชญา เพ็ชรธรรมรงค์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
25 53000218 นางสาวชญาน์นันท์ โภชาดมอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
26 53000219 นางสาวชนิดา จินดารัตน์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
27 53000220 นางสาวชมพูนุช ณรินทร์ศักดิ์ชัย- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
28 53000221 นางสาวชวิศา ชัยบิน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
29 53000222 นายชาญชัย ยีแล่หมัน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
30 53000223 นางสาวซาปียะ เจะหลง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
31 53000224 นางสาวซารีนา สนิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
32 53000225 นางสาวซารีมะห์ ฮาละ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
33 53000226 นางสาวซาอีย๊ะ เจ๊ะม๊ะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
34 53000227 นางสาวซีตีฟาตีเม๊าะ หมัดหลี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
35 53000228 นายซุลกิฟลี เจะเฮง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
36 53000229 นางสาวซูไฮนี เบ็ญลาเซ็ง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
37 53000230 นางสาวซูไฮลา อับดุลดานิง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
38 53000231 นางสาวไซนับ สาแม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
39 53000232 นางสาวไซนับ มะดิเย๊าะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
40 53000233 นางสาวไซหม๊ะ นิบู- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
41 53000234 นางสาวฐิตินาฎ วงศ์ศรีชา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
42 53000235 นางสาวณัฐพร คำชมภู- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
43 53000236 นางสาวณิชกานต์ ลีลานนท์ - 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
44 53000237 นางสาวดลนภา ศรีวนิช- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
45 53000238 นางสาวดุษฎี รัตนาธรรม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
46 53000239 นายทวีศิลป์ กุละนาม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
47 53000240 นางสาวทัศดาว ทองจัน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
48 53000241 นางสาวทัศนีย์ ราชจันทร์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
49 53000242 นางสาวทัศนีย์ สุวรรณมาลี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
50 53000243 นางสาวทิตยา ศรีพุทธา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
51 53000244 นางสาวทิศารัตน์ หมัดอู- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
52 53000245 นางสาวธติการณ์ คงสัตย์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
53 53000246 นางสาวธนวรรณ รักษ์หิรัญ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
54 53000247 นางสาวธมลวรรณ ศรีทา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
55 53000248 นางสาวธิดา อาแซอันดับ 1 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
56 53000249 นางสาวนพวรรณ ดีหามแหอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
57 53000250 นางสาวนราทิพย์ เพริศแก้ว- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
58 53000251 นางสาวนริศา หมะเหล็ม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
59 53000252 นางสาวนลินี วงค์ตาขน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
60 53000253 นางสาวนาเซอรียา วาหลง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
61 53000254 นางสาวนาดียะห์ ดอเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
62 53000255 นางสาวนาดียะห์ ตาหยงมัส- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
63 53000256 นางสาวนาริตา แสงเขียว- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
64 53000257 นางสาวนารินทร์ ดิษฐาพันธ์อันดับ 1 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
65 53000258 นางสาวนาลินีย์ บุญช่วย- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
66 53000259 นางสาวนิซูฮัยดะห์ สาอุ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
67 53000260 นางสาวนิดา ด่านเกษม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
68 53000261 นางสาวนิรุสนี หนิกือจิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
69 53000262 นางสาวนิรุสนี โซะโซ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
70 53000263 นางสาวนิรูกายะห์ ยูโซะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
71 53000264 นางสาวนิศาชล นิยมผล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
72 53000265 นายนิสาฟีอี นิมะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
73 53000266 นางสาวนิอามีดะ วิชา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
74 53000267 นางสาวนิฮายาตี นิมะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
75 53000268 นางสาวนุชจรินทร์ ทีสุกะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
76 53000269 นางสาวนุชนาฎ อริยชาติ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
77 53000270 นายนุมาน หะยีบูยา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
78 53000271 นางสาวนุยาตี สามาณ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
79 53000272 นางสาวนุรนัสริน เจ๊ะแวสนุง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
80 53000273 นางสาวนุรอาซีรา ตาเยะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
81 53000274 นางสาวนุสรี นือเร็ง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
82 53000275 นางสาวนูซีฮัน ยูโซะอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
83 53000276 นางสาวนูรดีณี มะแซ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
84 53000277 นางสาวนูรรียะห์ กาเว- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
85 53000278 นางสาวนูรอานีลา มูซอดี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
86 53000279 นางสาวนูรอามานี แวหามะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
87 53000280 นางสาวนูรฮายาตี แวอีแตอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
88 53000281 นางสาวนูรีซ๊ะ สิบู- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
89 53000282 นางสาวนูรีซัน แตเปาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
90 53000283 นางสาวนูรีซา หะยีดอเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
91 53000284 นางสาวนูรีซาน มะสาแม็ง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
92 53000285 นางสาวนูรีดา อาลีมามะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
93 53000286 นางสาวนูรีดา ตีงี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
94 53000287 นางสาวนูรียะ สแลแม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
95 53000288 นางสาวนูรีฮัน แสแลแม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
96 53000289 นางสาวนูรีฮัน ชูแซ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
97 53000290 นางสาวนูรีฮา ดอรอ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
98 53000291 นางสาวเนาวมาลย์ หะยีหะมะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
99 53000292 นางสาวโนรียะห์ มือลี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
100 53000293 นางสาวปราณี เดชณรงค์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
101 53000294 นายปริญญา ยอดอาษาอันดับ 1 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
102 53000295 นายปัฐพล นามวงศ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
103 53000296 นางสาวปิจะมาศ ทับทิม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
104 53000297 นางสาวปิ่นทิพย์ เรืองกาญจน์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
105 53000298 นางสาวปิ่นมณี วงษ์สมบัติ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
106 53000299 นางสาวเปรมธกานส์ เมธาภาวะกรกูล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
107 53000300 นางสาวพจพร เงามุข- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
108 53000301 นางสาวพรทิพย์ ดันมีแก้วอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
109 53000302 นางสาวพลอยไพลิน ศรีตุลา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
110 53000303 นางสาวพัชราพร นาคสิงห์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
111 53000304 นางสาวพาตีเมาะ ฮาแว- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
112 53000305 นายพายซอล มาโซ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
113 53000306 นายพิทยาพงศ์ หนูพรม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
114 53000307 นางสาวพิมพ์นภัส แก้วได้หนู- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
115 53000308 นางสาวพิมพร ศรีจันทร์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
116 53000309 นางสาวพุทธิดา จันทร์สว่างอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
117 53000310 นางสาวเพียงพิศ สมรฤทธิ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
118 53000311 นางสาวไพลิน จิตตพานิช- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
119 53000312 นายไพศาล ฮาลูมะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
120 53000313 นางสาวฟาตีฮะ อูมา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
121 53000314 นางสาวฟาตีฮา สือนิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
122 53000315 นางสาวฟารินดา ดอเสาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
123 53000316 นางฟาริสา หมะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
124 53000317 นายฟิกรี สาและ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
125 53000318 นางสาวภัทราภรณ์ อนุญาหงษ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
126 53000319 นางสาวภาวิณี เข็มเพชรอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
127 53000320 นายภูวนาท จันทร์มณีย์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
128 53000321 นางสาวมณฑาทิพย์ เหลือหลาย- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
129 53000322 นางสาวมดารียะห์ อะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
130 53000323 นางสาวมัทณา วรสาร- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
131 53000324 นางสาวมัทนาวดี บุพศิริอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
132 53000325 นางสาวมัสตูรา อูมาอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
133 53000326 นางสาวมัสยา เล็ง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
134 53000327 นางสาวมาซีเตาะ จะกะปิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
135 53000328 นางสาวมาซีเตาะ หะยีมูละ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
136 53000329 นางสาวมาดีฮะห์ มะลี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
137 53000330 นางสาวมารีย๊ะ ระสิหินิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
138 53000331 นางสาวมาลินี แลแตบาตู- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
139 53000332 นางสาวมาลีณี ยูโซ๊ะอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
140 53000333 นางสาวมาสีเตาะ บือโต- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
141 53000334 นายมาฮัมมัดสาฮีดัน สาและ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
142 53000335 นางสาวมินตรา ทองสามอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
143 53000336 นางสาวมีนา สระแก้ว- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
144 53000337 นายยศพล ศรีเพ็ชรสัย- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
145 53000338 นางสาวยัวรี ราแดง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
146 53000339 นางสาวยัสมีน มะแซ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
147 53000340 นางสาวยามารีย๊ะ แส๊ะดำ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
148 53000341 นางสาวยามีละ เจ๊ะโก๊ะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
149 53000342 นางสาวยามีล๊ะ เจะเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
150 53000343 นางสาวยามีละห์ ประดู่- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
151 53000344 นางสาวยารอน๊ะ มะสาและ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
152 53000345 นางสาวยารีนา ดอแม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
153 53000346 นางสาวยุวดี สบายเย็นอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
154 53000347 นางสาวยุวดี หลีเจริญ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
155 53000348 นางสาวเยาวดี หลีเยาว์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
156 53000349 นางสาวเยาวรี นาวานิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
157 53000350 นางสาวรอกีเยาะ บาหะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
158 53000351 นางสาวรอฮะนา เจะโก๊ะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
159 53000352 นางสาวรอฮานี หะยีเจ๊ะหลง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
160 53000353 นางสาวรอฮายู ลีมาอะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
161 53000354 นางสาวรัตนา ปุยรุก- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
162 53000355 นางสาวราตรี เชื้อนุ่น- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
163 53000356 นางสาวรานีย์ ยุมิง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
164 53000357 นางสาวรินลดา คงสังข์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
165 53000358 นางสาวรุ่งอรุณ วงศ์สุวรรณ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
166 53000359 นางสาวรุจิรดา จันทร์ชู- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
167 53000360 นางสาวรุสฎาย์ ดือราแม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
168 53000361 นางสาวรุสนา สาเฮาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
169 53000362 นางสาวรุสนานี รีจิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
170 53000363 นางสาวรุสมีนี เจะเหาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
171 53000364 นางสาวรุสมีนี ดอหะอูมา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
172 53000365 นางสาวรูฮานิง ลือบาน๊ะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
173 53000366 นางสาวลลิตา สุขอินทร์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
174 53000367 นางสาวลีพร ไกรน้อย- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
175 53000368 นางสาววนิดา เหล็มเจริญ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
176 53000369 นางสาววนิดา ฤทธานนท์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
177 53000370 นางสาววนิดา ยาพระจันทร์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
178 53000371 นางสาววรนาถ พงษ์ศักดิ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
179 53000372 นางสาววรนิต พรมกาวงษ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
180 53000373 นางสาววราภรณ์ วงษ์กำปั่น- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
181 53000374 นางสาววลัยลักษณ์ คำทอง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
182 53000375 นางสาววารินทร์ แสงศรี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
183 53000376 นายวิจิตร ชัยสายัณห์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
184 53000377 นางสาววิภาวรรณ สุวรรณปราณี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
185 53000378 นางสาววิลาสินี บุรพกรณ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
186 53000379 นางสาววิไลวรรณ ท่าประสาร- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
187 53000380 นางสาววีราภรณ์ วันจิตร์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
188 53000381 นางสาววูลีดา เจ๊ะเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
189 53000382 นางสาวแวอีดะ แวดอเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
190 53000383 นางสาวแวฮุสนา ยามา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
191 53000384 นางสาวศศิวิมล ตงศิริ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
192 53000385 นางสาวศิรดา บิสนุม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
193 53000386 นางสาวศิรัญญา วงค์หนายโกฎ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
194 53000387 นางสาวศิริณา นิหลง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
195 53000388 นางสาวสกุณา กัณหาสุระ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
196 53000389 นายสมใจ หลังเถาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
197 53000390 นางสาวสวรรยา วัฒนพยา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
198 53000391 นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
199 53000392 นางสาวสารินี อาบู- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
200 53000393 นางสาวสารีคอ มะลี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
201 53000394 นางสาวสารีป๊ะ กาเซ๊ะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
202 53000395 นางสาวสิริพัชรีญา ตะวังทัน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
203 53000396 นางสาวสีตีไอเสาะ สลำบ่อ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
204 53000397 นางสาวสุกัญญา ชนะชัย- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
205 53000398 นางสาวสุกัญญา ศรัทธาบุญ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
206 53000399 นางสาวสุนิสา สานนท์อันดับ 1 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
207 53000400 นางสาวสุนีนาถ เลี่ยมเส้ง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
208 53000401 นางสาวสุไบด๊ะฮ์ รับประยูร- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
209 53000402 นางสาวสุพัตรา เพ็ญนุ่น- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
210 53000403 นางสาวสุภาพร ฤกษ์งามอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
211 53000404 นางสาวสุภาพร อรรถมงคลอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
212 53000405 นางสาวสุภาวรรณ ติยะบุตร- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
213 53000406 นายสุรเชษฐ ชูกลิ่น- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
214 53000407 นายสุรัติ แสงประสิทธิ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
215 53000408 นางสาวสุรัยดา สนิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
216 53000409 นางสาวสุรัสวดี ขวัญนุ้ย- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
217 53000410 นางสาวสุรีฮา มละมีเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
218 53000411 นางสาวสุไรดา เจะโซะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
219 53000412 นางสาวสุไรดา สีระโก- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
220 53000413 นางสาวสุวรรณา อาแวอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
221 53000414 นางสาวสุวรรษา จงไพศาล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
222 53000415 นางสาวสุไวบะห์ แวโย๊ะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
223 53000416 นางสาวสุไหนเร๊าะห์ กาเส็มส๊ะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
224 53000417 นางสาวสุไฮนี ดั้นดี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
225 53000418 นางสาวสูลาณี เจะหะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
226 53000419 นางสาวสูไฮลา สาอิอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
227 53000420 นางสาวเสาวณีย์ ศรีโชติช่วง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
228 53000421 นางสาวหาลีเมาะ ดือราฮิง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
229 53000422 นางสาวหิรัญญา คงทองสอาด- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
230 53000423 นางสาวอทิตยา ออมสิน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
231 53000424 นายอนุพล อินทร์เกษา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
232 53000425 นายอมรเทพ บัวพล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
233 53000426 นางสาวอมรรัตน์ กลั่นกล้า- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
234 53000427 นางสาวอมรรัตน์ ฮองต้นอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
235 53000428 นางสาวอรทัย สุทธิอาจอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
236 53000429 นางสาวอรวรรณ เอมพิทักษ์- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
237 53000430 นางสาวอลิศรา ท่าเข- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
238 53000431 นางสาวอลิษา ฤทธิธรรม- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
239 53000432 นางอลีนา อูมาสะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
240 53000433 นางสาวอะห์ลาม แวหะมะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
241 53000434 นางสาวอัจฉราพร สุวรรณการอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
242 53000435 นางสาวอัจฉริยาพร พรมนิตอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
243 53000436 นายอัซมิน จิจ่าย- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
244 53000437 นายอับดุลเลาะ อาแด- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
245 53000438 นายอับดุลเลาะ ตะตายะอา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
246 53000439 นางสาวอัมมิกา ปิติสา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
247 53000440 นายอัลอิบรอน ยูโซะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
248 53000441 นางสาวอัสมัส บินสะอิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
249 53000442 นางสาวอัสมานี ดือราฮิง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
250 53000443 นางสาวอัสวานี มานิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
251 53000444 นางสาวอาดีละห์ เจะเลาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
252 53000445 นางสาวอานีซ๊ะ ลาเตะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
253 53000446 นางสาวอานูรา อารียา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
254 53000447 นายอานูวา สะอิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
255 53000448 นางสาวอามานี เซ็งสาอิ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
256 53000449 นางสาวอามานี ลอมา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
257 53000450 นางสาวอามีเนาะ ดาแตอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
258 53000451 นางสาวอารมะห์ มะดีเย๊าะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
259 53000452 นางสาวอารีนี สาและ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
260 53000453 นางสาวอารีรัตน์ บัวประหลาด- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
261 53000454 นางสาวอาสีละห์ อาแซ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
262 53000455 นางสาวอำไพ เจะเมาะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
263 53000456 นายอำรัน ลาเม็ง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
264 53000457 นายอิลฮัม หมันได้เจะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
265 53000458 นางสาวอุมาพร ขนรกุล- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
266 53000459 นางสาวอุมาภรณ์ มีศรีอันดับ 1 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
267 53000460 นางสาวอุไรวรรณ คำศรี- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
268 53000461 นางสาวอุไรวรรณ ทองพลขวา- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
269 53000462 นายอุสมาน สุวรรณขาว- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
270 53000463 นายเอกราช ลาเตะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
271 53000464 นางสาวเอมอร คุณมีอันดับ 2 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
272 53000465 นางสาวฮัษณี กาเซ็ง- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
273 53000466 นางสาวฮัสตานีย๊ะ มาแฮ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
274 53000467 นางสาวฮาซีฟะห์ มามะ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
275 53000468 นางสาวฮายาตี หะยีสมาแอ- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
276 53000469 นางสาวฮาลีเม๊าะ ดอเล๊าะเจ๊ะแต- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
277 53000470 นางสาวฮาสาน๊ะ ศรียาน- 15 มีนาคม 2554 อนุมัติ
278 53000471 นางสาวณูรีตา บีมา- 15 เมษายน 2554 อนุมัติ
279 53000472 นางสาวมายีดะห์ ดอเลาะ- 15 เมษายน 2554 อนุมัติ
280 53000473 นางสาวสูรายญา ดือราแมง- 15 เมษายน 2554 อนุมัติ
281 53000474 นางสาวมณีรัตน์ จิตต์สุวรรณ์- 15 เมษายน 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29