เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52010221 นางสาวกมลชนก จันทร์ดี- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
2 52010222 นางกมลทิพย์ เสน่หา- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
3 52010224 นางสาวกัลนิกา สิงห์วงษ์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
4 52010225 นางสาวกาญจนหทัย สิทธิสุธี- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
5 52010226 นางสาวกิญาดา ใจอ้าย- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
6 52010227 นางเกษร ตันติพูล- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
7 52010228 นางสาวขนิษฐา ดอกพิกุล- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
8 52010229 นางสาวจตุพร ขันติวงศ์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
9 52010230 นางสาวจันทรวิภา แซ่เล้า- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
10 52010231 นางสาวจินตณา หาดแก้ว- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
11 52010232 นางสาวชนกมล ประสาททอง- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
12 52010233 นางชุติกาญจน์ ยอดนาม- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
13 52010235 นางสาวณัฐวรรณ สู่สุข- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
14 52010237 นางสาวทรายทอง คงสวัสดิ์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
15 52010238 นางสาวทองคูณ บุญนำ- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
16 52010241 นายธานินทร์ หอมเนียม- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
17 52010242 นางนวลละออ ศิโรรัตน์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
18 52010243 นางสาวนัชชา ทองจันทร์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
19 52010244 นางสาวนัชนันท์ ม่านตา- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
20 52010245 นางสาวนารี ศรีจันทร์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
21 52010246 นางสาวนิตยา ขันโย- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
22 52010247 นางสาวนุสรา ถาวร- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
23 52010248 นางบรรจบ บุญประสาร- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
24 52010249 นางบุญมี คูณวงค์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
25 52010250 นางสาวบุณยานุช นนท์สุรัตน์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
26 52010251 นางสาวบุลวัฒน์ จรัสทิพย์มณี- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
27 52010252 นางปิยะนันท์ ทองดี- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
28 52010253 นางสาวพวงพเยาว์ กำจัดภัย- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
29 52010254 นางสาวภคภัทร ปู่พุก- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
30 52010255 นายพิชาติ โยชนะ- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
31 52010258 นายภูวนนท์ รัตนพันธ์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
32 52010259 นางมณัญชยา น้อยคล้าย- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
33 52010261 นางสาวมยุรี ม่วงเจริญ- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
34 52010263 นางยิ่งลักษณ์ พูลมี- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
35 52010264 นางยุพิน ยุบลวัตร- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
36 52010265 นางสาวรัตยา เสรศาสตร์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
37 52010266 นางโรสรินทร์ ชัยศิริอนันต์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
38 52010269 นางวารุณี บรรพต- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
39 52010270 นางสาววาสนา กำลังเสือ- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
40 52010271 นางสาววาสนา เงินลาด- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
41 52010272 นางสาววาสนา สัญญรัตน์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
42 52010273 นางสาววิภาดา แซ่โล้ว- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
43 52010274 นางวีรปริยา คล่องแคล่ว- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
44 52010275 นางสมใจ ผลศิริ- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
45 52010276 นางสาวสังวาล ขันธุปัทม์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
46 52010277 นางสาวสิติญา รูปเหมาะ- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
47 52010280 นางสาวสุดาวรรณ นิยมธรรม- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
48 52010282 นางสาวสุนันทา จันมณี- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
49 52010283 นายสุพรรณ จำเริญดี- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
50 52010284 นางสุพรรณี น้อยหมอ- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
51 52010287 นางสาวสุภาพร ไกรยา- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
52 52010288 นางสุภาภรณ์ พรมณี- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
53 52010291 นางสาวเสาวลักษณ์ ไตรวงค์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
54 52010293 นางสาวอรพินท์ แสงจันทร์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
55 52010295 นางอวยพร หร่ายเจริญ- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
56 52010296 นางสาวอัญชุลี เวชภิรมย์- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
57 52010298 นางสาวอำภา สีส่วยเป้า- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
58 52010299 นางสาวอิสริยาภรณ์ พันทะลา- 28 มิถุนายน 2553 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29