เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
ภาคการศึกษาที่Summer12
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101011 : - - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร 49-1-
   2101015 : - - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร (2554)-6-
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
   2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล - ต่ำกว่า ป.ตรี หลักสูตร 51-41-
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001003 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก - ป.โท ปี 54-2-
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
   4101005 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54-1-
   4101083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49-2-
   4101137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49-2-
   4101181 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 49-3-
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48-1-
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29