เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
ภาคการศึกษาที่Summer
(Mar.-May)
12Summer
(June-Aug.)
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101011 : - - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร 4913--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001003 : Nursing Science (International Program) Plan A - ป.โท ปี 5417---
   4001079 : การพยาบาลเด็ก - ป.โท (แผน ก) ปี 494---
   4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 491---
   4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 4910---
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
   4101001 : การผดุงครรภ์ขั้นสูง - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 521---
   4101077 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 494---
   4101079 : การพยาบาลเด็ก - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 492---
   4101083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 4931--
   4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 499---
   4101087 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาจ่าย ปี 494---
   4101137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 492---
   4101181 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 4912---
   4101182 : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 463---
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001004 : พยาบาลศาสตร์ - ป.เอก ปี 485---
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29