เมนูหลัก

60814159Introduction to Ceramics and Glass
เซรามิกส์และแก้วเบื้องต้น
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2562 
รายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2562 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมายของคำว่าเซรามิกส์และแก้ว ประเภทของเซรามิกส์และแก้วสมบัติของเซรามิกส์และแก้ว กระบวนการผลิตเซรามิกส์และแก้ว

The meaning of the word ceramics and glass, types of ceramics and glass, properties of ceramics and glass, processing of ceramics and glass

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29