เมนูหลัก

25748159International Economics
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:บุรพวิชา : 25711159, 25721259
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ความส าคัญ และขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการค้าแบบเสรีและการจ ากัดทางการค้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการค้า และดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ

Definition, importance and scope of international economics, introductorytheories of international trade, international trade policies, both free trade and traderestrictions policies, international economic integration, including the balance of trade andbalance of payments

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29