เมนูหลัก

24931159Culture and Marketing
วัฒนธรรมกับการตลาด
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อหลักการตลาด ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย เป็นต้น

The importance of cultural relations to the principles of marketing, product or service, pricing, distribution, promotions

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29