เมนูหลัก

50237159Engineering Materials and Selections
วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2560 
รายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2560 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเลือกใช้วัสดุ วัสดุวิศวกรรมและคุณสมบัติของวัสดุ คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของโลหะ เซรามิก โพลิเมอร์ และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิวัฏภาค โครงสร้างมหภาคและการเปลี่ยนรูปของของแข็ง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุ กระบวนผลิตโลหะและอโลหะ ทฤษฎีเบื้องต้นทางการกัดกร่อน ประเภทของการกัดกร่อนและวิธีการป้องกันการกัดกร่อน การเลือกใช้งานวัสดุในงานออกแบบทางวิศวกรรม

Material selection; engineering materials and their properties; mechanical and physical properties of metals, ceramics, polymers, and composites material; phase diagram; grain structure and deformation of solids; factors affecting properties; processing and treatment of metals and nonmetals; fundamental of corrosion theory; types of corrosion and corrosion prevention method; materials selection and uses in engineering design

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29