เมนูหลัก

50236159Process Equipment Design and Operation I
การออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการ1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 50223159 (#) หรือ
CON 50223159 หรือ
502231 (#)
บุรพวิชา : 50223159หรือเรียนร่วมกับ 50223159
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 50223159
เลือก ปีการศึกษา: Sum / 2560 
รายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2560 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนะนำอุปกรณ์ในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี การออกแบบและการทำงานของระบบฟลูอิดไดเซชั่น เครื่องมือวัดอัตราการไหล วาล์ว อุปกรณ์ส่งย้ายของเหลว อุปกรณ์ส่งย้ายแก๊ส การกวนและการผสม การกรอง การตกตะกอน การเหวี่ยงแยก ไซโคลน การลดขนาดและการกระจายขนาดอนุภาค ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน การเขียนรายงานทางวิศวกรรม

Introduction to process equipment in chemical engineering; design and operation of fluidization, fluid measuring devices, valves, equipments for transportation of liquid, equipments for transportation of gas, agitation and mixing, filtration, sedimentation, centrifugation, cyclone, particle size reduction and distribution; experiments related to the studied topics; engineering report writing

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29