เมนูหลัก

50234159Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 50221159 (#) หรือ
502211 (#)
บุรพวิชา : 50221159
รายวิชาต่อเนื่อง:50244159(#), 50246259(#)
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมีสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์ ระบบเครื่องปฏิกรณ์เดี่ยวและเครื่องปฏิกรณ์แบบหลายตัว เครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิคงที่และไม่คงที่ ถังปฏิกรณ์แบบเอกพันธ์ แนะนำถังปฏิกรณ์แบบวิวิธพันธ์ แนะนำถังปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ

Fundamentals of thermodynamic and kinetic for analysis and design of chemical reactors; type of reactors; single reactor and multiple reactor systems; isothermal and non-isothermal reactors; homogeneous reactors; introduction to heterogeneous reactors; introduction to non-ideal reactors

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29