เมนูหลัก

50130159Industrial Engineering Laboratory
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 หรือ
 ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ปฎิบัติการสำหรับการศึกษาการทำงาน การควบคุมคุณภาพ การทดลองเชิงสถิติ การวิจัยการดำเนินงาน และการยศาสตร์

Laboratory on work study, quality control, statistical experiment, operations research and ergonomics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29